Õpilasürituse stsenaarium: Võimlemisgala (20. detsember 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Tiina Käen, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 12. november 2018. a. kell 19.23
Üritus muudetud: 19. detsember 2018. a. kell 18.17
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
1. Sooritada õppekavas ettenähtud võimlemiselemente.
2. Populariseerib võimlemist koolis.
3. Tagab õpilastele kehalise/liigutusliku, kõlbelise, sotsiaalse ja esteetilise arengu.
4. Arendab loovust ja meeskonnatööd kavade koostamisel.
5. Annab esinemisvõimaluse kõikidele õpilastele.
6. Selgub kooli esindaja EKSL võimlemisfestivalil Raplas 09.03.2019. a.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
12.00 AVAMINE
3ABCD
2ABC
1ABC
MIA LOTA PÜÜA VABAKAVA
AIJA LEMBER VABAKAVA

12.304A T
4A P
4B T
AB P
4C T
4C P
5A T
5A P
5B T
5B P
5C T
5C P
5D T
5D P
KÄTI SAAR KURIKAKAVA

13.30 6A T 14.15 ÕPETAJATE KAVA
6A P 8B P
6B P 8C T+P
6C T 9A T+P
6C P 9B P
6D T 9C P
6D P 10 T+P
7A T 10B T+P
7A P 10C T+P
7B T 11A T+P
7B P
7C T
7C P
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasiumi võimla
Sihtgrupp:
1.-12.kl.õpilased
Kirjeldus:
Kava esitamiseks valitud laul on eesti keeles või kasutatakse instrumentaamuusikat.

Tütarlaste võistkond on vähemalt neljaliikmeline. Noormeeste võistkond on vähemalt viieliikmeline. Koondvõistkond on vähemalt kümneliikmeline (5 P + 5 T)

Programm:
Võistlusalad:
1.–3. klass esitavad eraldi või koondkavad.
4.–7. klassid esitavad tüdrukud ja poisid eraldi kavad.
8.–12. klassid. esitavad koondkava või tüdrukud ja poisid eraldi kava.
Kavades võib kasutada kava ilmestavaid vahendeid, mis haakuvad kava teemaga.

1. Tütarlastel 1.30–3.00 min omaloominguline akrobaatiline kava.


2. Noormeestel 2.00–3.00 min omaloominguline akrobaatiline kava.

3. Koondvõistkonna 2.00–3.00 min omaloominguline akrobaatiline kava.
Kava peab olema ühtne tervik.

Kõik kavad lõpevad pildipoosiga e püsi lõpuasendis 3–5 sekundit. Võimlemisväljak jääb peale esinemist puhtaks!Läbi võimlemise jutustatakse publikule üks lugu, mis instrumentaalmuusika kasutamisel esitatakse kirjalikult ja loetakse enne kava esitamist ette.


Registreerimine hiljemalt 17. detsembriks
*muusikalink või mp3 formaadis saata inge@oesel.edu.ee
* instrumentaalmuusika kava nimi ja lugu saata
annely.oolup@oesel.edu.ee
Vastutaja:
Tiina Käen
Korraldustoimkond:
Spordiosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)