Õpilasürituse stsenaarium: Eesti noorte lauljate konkurss Solistica 2019 (25. jaanuar 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 1. november 2018. a. kell 09.35
Üritus muudetud: 8. november 2018. a. kell 11.02
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Solistica konkursi eesmärgiks on pakkuda Eesti parimatele 4.-12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega, võimaldada lauljatel end võrrelda eakaaslastega ning anda neile ja nende juhendajatele tagasisidet asjatundlikult konsultandilt ning ˛üriilt; tunnustada ja innustada andekaid soliste ning rikastada kohalikku kultuurielu ja laulda eesti autorite muusikat.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
25.–26. Jaan 2019
25. Jaan algusega 17.00 – Solistica avamine
18.00 – I kontsert 7.–9. kl
26. Jaan algusega 11.30 – II kontsert 4.–.6. kl
17.30 – III kontsert 10.–12. kl
20.45 – Solistica lõpetamine
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
Projekti sihtgruppi kuuluvad Eesti vabariigis soololauluga tegelevad koolinoored (u 200 in, lisaks solistidele ka taustalauljad ja saatjad), osalevate lauljate juhendajad ning lähedased/toetajad (u 100 in), konkursi korraldamisse kaasatud kohalikud koolinoored ning Kuressaare Gümnaasiumi ja KG huvikooli Inspira töötajad (u 100 in), samuti ka erinevas vanuses muusikahuviline publik (ca 300 inimest).
Kirjeldus:
Konkursi kodulehekülg (pidevalt täienev): http://www.oesel.ee/solistica.
Vastutaja:
Pilvi Karu
Korraldustoimkond:
Projekti teostajad on Kuressaare Gümnaasiumi ja KG Huvikool Inspira personal, kel on vastavad erialased teadmised teemalõikude kohta ning kompetents ürituse korraldamiseks. Solistica kunstiline juht on Pilvi Karu.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)