Õpilasürituse stsenaarium: START turniiri kohtunike koolitus ( 9. november 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 29. oktoober 2018. a. kell 19.43
Üritus muudetud: 5. november 2018. a. kell 21.02
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
START turniiri kohtunike ettevalmistus, koolitus juba väidelnud õpilastele ja õpetajatele.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
13.30-16.00 klassis 305
Toimumise koht:
KG 305 klass
Sihtgrupp:
12. klassi õpilased ja õpetajad
Kirjeldus:
Koolitust viib läbi Eesti Väitlusseltsi liige Martin Küüsmaa
Vastutaja:
Marit Tarkin
Korraldustoimkond:
KG humnitaarosakond, meediasuuna õpiased

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)