Õpilasürituse stsenaarium: Oskuste päev 7.kl õpilastele (19. oktoober 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 10. oktoober 2018. a. kell 19.44
Üritus muudetud: 10. oktoober 2018. a. kell 19.49
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Karjääri planeerimine pärast põhikooli lõpetamist
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
19.oktoober 2018
Toimumise koht:
Kuressaare Ametikool
Sihtgrupp:
7.klasside õpilased
Kirjeldus:
Õpilaste kogunemine kell 12.30 Kuressaare Ametikoolis.
Eelnevalt on testide alusel õpilased jagatud õpitubadesse.
Päev lõppeb kell 15.00.
Vastutaja:
Anu Saabas
Korraldustoimkond:
7. kl juhatajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)