Õpilasürituse stsenaarium: Kuressaare Gümnaasiumi sisekergejõustiku meisitrivõistlused (19. oktoober 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Annely Oolup, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 3. oktoober 2018. a. kell 16.12
Üritus muudetud: 16. oktoober 2018. a. kell 09.07
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
• toetada õpilase kujunemist füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi
• kujundada õpilastes iseseisvat sportimisharrastust ning arendada kehalist võimekust. • õpilasel võimalus kontrollida oma kehalise vormisoleku taset.
• arendada oskust anda objektiivset hinnangut kehalise vormisoleku tasemele
• arendada ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis osalema meeskonnas
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Avamine kell 13.30 4. -9. klass
Toimumise koht:
Kuressaare Spordikeskus ( Vallimaa 16a)
Sihtgrupp:
4. -9 klassi õpilased
Kirjeldus:
Võistlusel osalevad 4.-9.klasside õpilased.

Klassi võistkonda kuulub 5 tüdrukut ja 5 poissi
Iga õpilane võistleb ühel alal.

Mitmevõistlus on klassidevaheline võistkondlik võistlus

Võistlusalad :
1. 60 m jooks
2. 600 m jooks
3. Kaugushüpe ( 3 katset, mõõtmine äratõukekohast)
4. Kõrgushüpe
( algkõrgused 4.-7.kl tüdrukutel 80 cm, 8.-9.kl 1.10
4.-7.kl poistel 90 cm, 8.-9.kl 1.20)
5. Aeroodavise (4.- 7. kl)/ kuulitõuge ( 8.- 9.kl ),
* kuuli raskused 8. -9 kl T -3 kg / P -4kg.

Võistluse ajakava, vanusegrupid :
13. 30 võistluste avamine
13. 40 60 m jooks, kaugushüpe, kõrgushüpe*, kuulitõuge

* kõrgushüppajad lülituvad võistlusesse vastavalt enda poolt valitud algkõrgusele.

Aeroodavise algab peale kuulitõuke lõppu
600 m jooks algab peale 60 m jooksu lõppu.


NB! Riietumine ja jalatsite vahetus toimub alumise korruse riietehoius.

Võistlustulemuste arvestamine:
- klassidevaheline punktiarvestus (tulemused arvestatakse punktideks TV 10 olümpiastardi punktitabeli alusel.)
- võidab klass, kelle 10 liikmeline võistkond (5 P+ 5T) kogub 5 ala kokkuvõttes kõige rohkem punkte.

Arvestust peetakse järgmistes vanusegruppides:
4.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9. klass

Autasustamine:
Kõikide vanuserühmade kolme parema võistkonna igat liiget autasustatakse kooli meistrimedaliga.
Vastutaja:
Annely Oolup
Korraldustoimkond:
KG spordiosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)