Õpilasürituse stsenaarium: Võimlemisvõistlus (21. jaanuar 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Tiina Käen, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 30. detsember 2020. a. kell 13.01
Üritus muudetud: 17. jaanuar 2021. a. kell 18.11
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
1. Kasutada ja sooritada õppekavas ettenähtud erinevaid tantsu ja võimlemise elemente.
2. Populariseerib võimlemist koolis ja annab õpilasele võimaluse tajuda end
kultuurikandjana.
3. Arendab kehakontrollioskust asendites ja liikumistel ning nende kombinatsioonides
(akrobaatika, tants ja kontaktliikumine).
4. Arendab kehalisi võimeid (koordinatsioon, painduvus, tasakaal, jõud, osavus) ja oskust
neid adekvaatselt hinnata.
5. Arendab loovust ja meeskonnatööd kavade koostamisel.
6. Annab esinemise võimaluse ka I kooliastme õpilastele.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14.00- 18.30
Toimumise koht:
Võimla, aula, peeglisaal, koduklassid
Sihtgrupp:
4.-12.klassid
Kirjeldus:
JUHENDI LISA
Võistlus toimub vastavat hetkeolukorda arvestades. Vajadusel viiakse võistluse korralduses sisse jooksvalt muudatusi.
Lapsevanemaid ja teisi kooliväliseid inimesi kooli ei lubata. Võistlust saab jälgida kooli kodulehelt otseülekandena.
Õpilased riietuvad ja jälgivad soovi korral teiste vanuseastmete võistlust neile määratud klassis. (kooskõlastamine Tiiaga ja informeerimine e-postis).
Võimlas toimub võistlus lendude kaupa. Paralleelklassid jälgivad võistlust erinevates saali nurkades. Peale võistlust toimub kohe sama vanuseklassi autasustamine. Järgmine lend siseneb võimlasse peale eelmise lennu lahkumist.
Soojenduseks on avatud aula ja peeglisaal.
AJAKAVA
14.00 Avamine. 4.klassid
14.20 5.klassid
14.40 autasustamine

15.00 6.klassid
15.20 7.klassid
15.40 autasustamine

16.00 8.klassid
16.20 9.klassid
16.40 autasustamine

17.00 10.klassid
17.20 11.klassid
17.40 12.klassid
18.00 autasustamine

Tütarlaste ja noormeeste võistkonnad on vähemalt neljaliikmelised. Segavõistkond on
vähemalt kaheksaliikmeline, kus vähemalt kaks liiget on vastassoost. (Nt. 6 neiut ja 2
noormeest).
Võistkonnas võib osaleda ka KG õpetaja (töötaja) juhul, kui see tuleb kasuks kava teema
väljendamisel.
Programm;
Lubatud on esitada kava erinevates stiilides läbi KG võimemisvõistuste ajaloo.
Võimlemisrühm esitab vaba- või vahendiga kava (hüpits, lint, pall, rõngas või mõni ebatraditsiooniline vahend). Kava peab sisaldama võimlemise põhielemente (tasakaal, pöörded, hüpped, akrobaatika elemendid). Vahendikavas ei tohi olla vahend ainult
kaunistuseks, vaid tuleb kasutada sellele vahendile omast tehnikat. .
Liikumisrühm esitab sportlik-tantsulise liikumiskava, mis peab sisaldama valikuliselt võimlemiselemente. (vt. võimlemisrühm)
Akrobaatikarühm esitab kava, mis sisaldab vastavalt õppekavale omandatud akrobaatilisi elemente. Kava peab sisaldama vähemalt kaks püramiidi kõikide liikmete osalusel.
Kavades võib kasutada kava ilmestavaid vahendeid, mis haakuvad kava teemaga.
Kõik kavad peavad sisaldama erinevaid kujundeid, ning liikumisi eri suundades ja tasapindadel.

Kavade pikkus peab olema vahemikus 1.30 – 2.00 min.
Segavõistkonna kavade pikkus peab olema vahemikus 1.30- 3.00 min.
Kavas sooritatavad püramiidid ei tohi ületada kolme “korrust”.
Peale esinemist peab esinemisväljak jääma puhtaks!
Võistlusalad:
4.–7. klassid esitavad tüdrukud ja poisid eraldi kavad.
8.–12. klassid esitavad segavõistkonna kava või tüdrukud ja poisid eraldi kava.
Hindamine:
1.–3. klassini võistlusarvestust ei toimu.
4.–12. klassini hinnatakse kavasid 20 punkti arvestuses.
Teema originaalsus ja muusika sobivus max 5 punkti
Kava kompositsioon max 5 punkti
Väljendus, emotsionaalsus max 5 punkti
Liikumise ulatus ja tehniline täitmine max 5 punkti
Segavõistkonna kava hinne korrutatakse kahega e. hinnatakse 40 punkti arvestuses.
Autasustamine:
Autasustamine toimub peale vastava vanuseastme kavade esitamist.
4.-7.klassi võitja selgub tüdrukute ja poiste kavade kohapunktide liitmisel.

Eraldi autasustatakse ka tüdrukute ja poiste kavade esikolmikuid.
8.- 12. klasside võitja selgub:
¤ eraldi kavade puhul tüdrukute ja poiste kavade hindepunktid liidetakse.
¤ segavõistkonna kava puhul hindepunktid korrutatakse kahega.
I koht saab karika ja diplomi, II ja III kohta autasustatakse diplomiga.
Võimlemisvõistluse tulemused kantakse klassidevahelise võistluse punktitabelisse.
ˇürii valib välja töötatud statuudi alusel iga vanuseastme Säravaima Tähe nii neidude kui ka noormeeste hulgast.
Antakse võimalus ka õpetajatel oma lemmikuid valida ja autasustada neid oma eriauhindadega.
Registreerimine hiljemalt 18.01
¤ osalemise registreerib rühma kehalise kasvatuse õpetaja
¤ kava nimi ja vajadusel selgitav lugu lugu saata annely.oolup@oesel.edu.ee
Vastutaja:
Tiina Käen
Korraldustoimkond:
Spordiosakond
Gert Lutter (kuulutus, fotograafia)
Arvi Tanila (video ülekanne kodulehel)
Tiiu Smidt (auhinnad, koristajad, tänukoosviibimine)
Tiia Kuusk (koduklassid riietumiseks)

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)