Õpilasürituse stsenaarium: Miniõpilasesinduse kohtumine (23. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 13. november 2020. a. kell 12.51
Üritus muudetud: 13. november 2020. a. kell 12.51
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Loome 1.-6.klasside õpilasesinduse! Üheskoos soovitakse luua noor ja aktiivne õpilaste grupp, kes saaks olla nii nõu kui ka jõuga
õpilasesindusele abiks, et kõik ettevõtmised oleks ka noorematele suunatud ja nende vajadusi arvestav. Eesmärgiks on koostöö tegemine õpilasesindusega, noorte kaasamine ja info jagamine. Samuti on soov korraldada koos mõni tore üritus, et koolielu meeldivamaks muuta.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
kell 11.00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
1.-6.klass, õpilasesindus
Kirjeldus:
Osalema on oodatus igast 1.-6.klassist 1-2 esindajat.
Koos viime läbi erinevaid tegevusi ja mänge, et parendada õpilaste omavahelist läbisaamist erinevates vanustes noorte vahel. Viime läbi erinevaid meeskonnatöö arendamiseks mõeldud tegevusi. Loome koos ühiseid üritusi.
Ühise tegevuse väljunditeks on motivatsiooni saamine koos ühise ja parema kooli loomise näol, õpilasesinduse järelkasvu loomine, koostöö tegemine ja noorte kaasamin koolielu puudutavates küsimustes.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Huvijuhid, Õpilasesindus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)