Õpilasürituse stsenaarium: Argument 2020 (15. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 10. november 2020. a. kell 12.53
Üritus muudetud: 12. november 2020. a. kell 08.38
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Väitluskunsti arendamine. START turniiri läbiviimine
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.00 - 18.15
Toimumise koht:
KG 3. korrus, klassiruumid 301, 303, 305, 306, 113, 217
Sihtgrupp:
10. klassi õpilased
Kirjeldus:
10.00 Hommikune kogunemine
10.30 Väitlusturniiri avamine
11.00 I väitlusvoor
12.30 Lõunasöök
13.15 II väitlusvoor
15.00 III väitlusvoor
16.45 Finaal
17.45 Reflektsioon
18.15 Autasustamine
Vastutaja:
Marit Tarkin
Korraldustoimkond:
Marit Tarkin, Eesti Väitlusselts

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)