Õpilasürituse stsenaarium: Argument 2020 (14. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 10. november 2020. a. kell 12.51
Üritus muudetud: 12. november 2020. a. kell 08.35
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Väitluse arendamine
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14.11.2020

10.00 - 18.45
Toimumise koht:
KG 3. korrus, klassiruumid 301, 303, 305, 306,113, 217
Sihtgrupp:
10. klassi õpilased
Kirjeldus:
10.00 kogunemine
10.15 töötuba IX
11.45 paus
12.15 Töötuba X
13.45 lõunasöök
14.45 kohtumised otsustajatega
16.15 paus
16.45 töötuba XI
18.30 Refleksioon
18.45 Õhtusöök
Vastutaja:
Marit Tarkin
Korraldustoimkond:
Marit Tarkin, Eesti Väitlusselts

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)