Õpilasürituse stsenaarium: MiniÕE (11. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 6. november 2020. a. kell 11.28
Üritus muudetud: 6. november 2020. a. kell 11.34
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Loome 1.-6.klasside õpilasesinduse! Üheskoos soovitakse luua noor ja aktiivne õpilaste grupp, kes saaks olla nii nõu kui ka jõuga
õpilasesindusele abiks, et kõik ettevõtmised oleks ka noorematele suunatud ja nende vajadusi arvestav. Eesmärgiks on koostöö tegemine õpilasesindusega, noorte kaasamine ja info jagamine. Samuti on soov korraldada koos mõni tore üritus, et koolielu meeldivamaks muuta.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
Toimumise aeg:
12:00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
MiniÕE liikmed
Kirjeldus:
Osalema on oodatus igast 1.-6.klassist 1-2 esindajat.
Koos viime läbi erinevaid tegevusi ja mänge, et parendada õpilaste omavahelist läbisaamist erinevates vanustes noorte vahel. Viime läbi erinevaid meeskonnatöö arendamiseks mõeldud tegevusi. Loome koos ühiseid üritusi.
Ühise tegevuse väljunditeks on motivatsiooni saamine koos ühise ja parema kooli loomise näol, õpilasesinduse järelkasvu loomine, koostöö tegemine ja noorte kaasamin koolielu puudutavates küsimustes.
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
Õpilasesinduse
Huvijuhid

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)