Õpilasürituse stsenaarium: KG PRO huviringide õpilastele ( 7. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 6. november 2020. a. kell 09.04
Üritus muudetud: 6. november 2020. a. kell 09.50
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
ProgeTiigri programmeerimisüritus huviringide õpilastele (eelregistreerimisega)
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
KG PRO 10.00 - 15.00
Toimumise koht:
KG
Sihtgrupp:
Saareaa huviringide õpilased
Kirjeldus:
Algus 10.00
Lõuna 12.30
Lõpp 15.00
Vastutaja:
Olle Arak
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)