Õpilasürituse stsenaarium: Õppekäik 8. klassidele (27. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Virge Lember, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 30. oktoober 2020. a. kell 15.16
Üritus muudetud: 30. oktoober 2020. a. kell 15.16
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Õpilase kujunemine aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise
põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena
ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele. Saarlus.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9.00 - 12.00
Toimumise koht:
Kaarma, Kihelkonna, Karja, Pöide, Püha, Valjala kirikud
Sihtgrupp:
8. klasside õpilased
Kirjeldus:
Lõiminguprojekti "Rännak keskaegsel Saaremaal" käigus uuritud kirikuga tutvumine.
Vastutaja:
Virge Lember
Korraldustoimkond:
Virge Lember, Anni Haandi, Marvi Mäeots, Juhan Kolk, Kristin Lauri, Kaja Puck, Andra Allmägi, Ave Jõgi

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)