Õpilasürituse stsenaarium: MiniÕE (28. oktoober 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 12. oktoober 2020. a. kell 10.51
Üritus muudetud: 23. oktoober 2020. a. kell 10.25
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Loome 1.-6.klasside õpilasesinduse! Üheskoos soovitakse luua noor ja aktiivne õpilaste grupp, kes saaks olla nii nõu kui ka jõuga
õpilasesindusele abiks, et kõik ettevõtmised oleks ka noorematele suunatud ja nende vajadusi arvestav. Eesmärgiks on koostöö tegemine õpilasesindusega, noorte kaasamine ja info jagamine. Samuti on soov korraldada koos mõni tore üritus, et koolielu meeldivamaks muuta. Täpsem info toimuva kohta juba koosolekul. Esimene kohtumine toimub 28.oktoobril kell 13.00 aulas.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
13.00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
1.-6.klassid
Kirjeldus:
Õpilasesindus kustub kokku MiniÕE! Osalema on oodatus igast 1.-6.klassist 1-2 esindajat (samuti on oodatud ka klassijuhatajad).
Koos viime läbi erinevaid tegevusi ja mänge, et parendada õpilaste omavahelist läbisaamist erinevates vanustes noorte vahel. Viime läbi erinevaid meeskonnatöö arendamiseks mõeldud tegevusi. Loome koos ühiseid üritusi.
Ühise tegevuse väljunditeks on motivatsiooni saamine koos ühise ja parema kooli loomise näol, õpilasesinduse järelkasvu loomine, koostöö tegemine ja noorte kaasamin koolielu puudutavates küsimustes.
Esimene kohtumine toimub 28.oktoobril kell 13.00 aulas.
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
Õpilasesindus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)