Õpilasürituse stsenaarium: Rütmika V jätkukoolitus Inspira lauljatele (14. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 5. oktoober 2020. a. kell 07.08
Üritus muudetud: 5. oktoober 2020. a. kell 08.45
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
11:00-12:45; 13:00-15:15; 15:30-17:45
Toimumise koht:
KG
Sihtgrupp:
Inspira solistid ja ansamblite lauljad
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Pilvi Karu
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)