Õpilasürituse stsenaarium: Saaremaa noorte solistide konkurss Kevadümin 2020 (31. oktoober 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 5. oktoober 2020. a. kell 07.02
Üritus muudetud: 5. oktoober 2020. a. kell 07.04
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Parimate maakonna solistide väljaselgitamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 12.00 vanuserühmad 3 - 4 ja 5 -7
Kell 15.00 vanuserühmad 8 – 10 ja 11 - 13
Kell 18.00 vanuserühmad 14 – 16 ja 17 - 19
Toimumise koht:
Kuressaare Kultuurikeskus
Sihtgrupp:
3-19-aastased solistid
Kirjeldus:
TUTVUSTUS
Saaremaa laulukonkurss noortele solistidele vanuses 3-19 aastat.
Konkurss toimub kahes voorus: eelvoor ja lõppvoor. Parimad pääsevad eelvoorust edasi lõppvooru,
kus antakse välja igas vanuserühmas kolm auhinnalist kohta ning eripreemiad.
Vanuserühmade parimad ( 3 - 7- a., 8 – 10 a., 11 – 13 a.) pääsevad edasi EER-i konkursile
“Tähtede lava”.
Nii eel- kui ka lõppvoorus hindab lauljaid professionaalne ˛ürii, kelle hulgas ei või olla nimetatud
konkursiks solisti(e) ettevalmistavat vokaalpedagoogi.
Lõppvoor toimub vanuserühma kontserdina ning finalistid saavad esineda suurel kontserdilaval bändi
saatel.

KONKURSI TINGIMUSED
Konkurss toimub ühes kategoorias ja 6 vanusegrupis.
Lähtudes EERi konkursi “Tähtede lava” juhendist, arvatakse 3 – 13-a. osalejate vanus seisuga
31.12.2020
Vanusegruppide 14 – 16 a. ja 17 – 19 a. arvatakse osalejate vanus seisuga 31.10.2020
Vanusegrupid:
3 – 4- aastased, 5 – 7- aastased, 8 – 10- aastased, 11 - 13- aastased, 14 - 16- aastased,
17 – 19- aastased.
Solistil tuleb ettevalmistada üks laul omal valikul (vanuserühmadel 3 – 13 soovitavalt eestikeelne
lähtuvalt ERR-i „Tähtede lava” juhendist). Eel– ja lõppvoorus on lubatud kasutada vabalt valitud
saatepille (nt klaver, saateansambel vms), fonogrammi ja taustalauljaid.
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
Kuressaare Kultuurivara ja Ester Soe - TEGELIK VASTUTAJA, aga selles vormingus kahjuks väljaspoolt kooli inimese nime lisamise valikut pole!!!

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)