Õpilasürituse stsenaarium: Playback (13. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 22. jaanuar 2020. a. kell 14.00
Üritus muudetud: 12. veebruar 2020. a. kell 09.33
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ürituse eesmärk on jätkata kooli traditsiooniliste üritustega. Arendada noorte esinemisjulgust ja enesemääratluspädevust. Pakkuda esinemiskogemust. võimaldada osalejatel end võrrelda eakaaslastega. Tunnustada, motiveerida ja innustada noorte loovust. Lõppeesmärgiks on valida igast vanuseastmest (1.-3., 4.-6., 7.-9., 10.-12.) kooli esindaja maakondlikul üritusel, mis toimub 11.märtsil Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • tehnoloogia ja innovatsioon
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14:00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
Ürituse kirjeldus:
Tuntud artistide või muusikavideo matkimine/jäljendamine. Osaleja peab rõhuma eelkõige artistlikkusele, eesmärgiga tuua ˛ürii ja publikuni võimalikult täpne koopia originaalesitlusest/videost. Edukaks esinemiseks on oluline esineja välimus, püüdlikkus, rahvale meeldimine, samuti ka originaalsus. Etteaste pikkuseks on 1,5 - 3 minutit.

REGISTREERIMINE
Registreerimine lõpeb 10.veebruaril. Registreerimine toimub juuresoleval lingil.
https://forms.gle/KjDpKLuMmEEuh2a4A

Esinemisjärjekord:
5b
6a
3b+6b
4d
1b
11c
5B
6d
2c
10c
3b+6b
5d
2b
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
Õpilasesindus

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)