Õpilasürituse stsenaarium: Vabariigi aastapäeva ball (19. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 13. jaanuar 2020. a. kell 13.28
Üritus muudetud: 13. jaanuar 2020. a. kell 13.28
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Balli tähistamisega tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism)
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
18.30-22.30
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
10.klass
Kirjeldus:
Traditsiooniline 10. klasside ball.
Algus kell 18.30

Balli korraldavad 10. klassid
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
10. klassid, klassijuhatajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)