Õpilasürituse stsenaarium: FLL Saarte eelvoor ( 8. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 13. jaanuar 2020. a. kell 11.44
Üritus muudetud: 7. veebruar 2020. a. kell 15.56
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Saarte eelvoorus selgitakse välja parimad võistkonnad FLL finaaliks.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.00
Toimumise koht:
Aula ja II korruse klassiruumid
Sihtgrupp:
Maakonna õpilased
Kirjeldus:
Täpsustamisel
Vastutaja:
Olle Arak
Korraldustoimkond:
Olle Arak, Kristin Lauri, Madli-Maria Naulainen, Gert Lutter

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)