Õpilasürituse stsenaarium: Kõnekoosolek ( 4. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Madli-Maria Naulainen, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja / haridustehnoloog
Üritus sisestatud: 7. jaanuar 2020. a. kell 11.04
Üritus muudetud: 7. jaanuar 2020. a. kell 11.04
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Kodanikualgatuse toetamine ja ühiskonnakriitilise mõtlemise arendamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9.45 ja 10.45 vahetundidel aula ees
Toimumise koht:
KG
Sihtgrupp:
Kogu kool
Kirjeldus:
Tartu rahule pühendatud kõnekoosolekul kannavad kõned ette 9.-12. klasside õpilased. Kuulajaskonnaks ootame kogu koolipere.
Vastutaja:
Madli-Maria Naulainen
Korraldustoimkond:
Madli-Maria Naulainen, Anni Haandi

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)