Õpilasürituse stsenaarium: KG Visioon (19. detsember 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 19. november 2019. a. kell 09.37
Üritus muudetud: 18. detsember 2019. a. kell 10.33
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Aidata saavutada meie ühist eesmärki, milleks on „noore kasvamine loovaks
mitmekülgseks, küpseks, oma eesmärke teadvustavaks ja saavutada oskavaks
isiksuseks, kes oskab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates
rollides
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
19:00 KG aulas
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium, aula
Sihtgrupp:
10.-12. klass
Kirjeldus:
Traditsiooniline jõulupidu koos eeskava ja Kg-visooni vaatamisega.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
12. klassid , klassijuhatajad, huvijuht

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)