Õpilasürituse stsenaarium: 7.-9. klassi jõulupidu (18. detsember 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 19. november 2019. a. kell 09.35
Üritus muudetud: 19. november 2019. a. kell 09.35
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Klasside ja kooliastme lõimumine. Traditsioonide elluviimine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
19:00 Kuressaare Gümnaasiumi aulas
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium, aula
Sihtgrupp:
7.-9. klass
Kirjeldus:
19:00 aulas eeskava
20:30 disko
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
9. klassid

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)