Õpilasürituse stsenaarium: Väike Teatriõhtu ( 7. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Jaana Puksa, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 18. oktoober 2019. a. kell 08.41
Üritus muudetud: 28. oktoober 2019. a. kell 10.32
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Anda õpilastele esinemiskogemus, õpetada grupitööd, lavakõnet, -liikumist. Näitemängupäev on seotud kirjandustundidega ning õpetab õpilasi looma ning esitama oma tõlgendust kirjandusteosest.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
17.00-20.00
Toimumise koht:
Aula, 200, 225, 301, 305, 306, 310, 401, 403, 406, 413
Sihtgrupp:
7.-9. klass
Kirjeldus:
Algus 17.00 KG aulas.
Grupid valmistuvad klassiruumides
Vastutaja:
Jaana Puksa
Korraldustoimkond:
Humanitaarosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)