Õpilasürituse stsenaarium: Võimlemisvõistlus (19. detsember 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Tiina Käen, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 4. oktoober 2019. a. kell 14.14
Üritus muudetud: 22. november 2019. a. kell 21.50
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
1.Kasutada ja sooritada õppekavas ettenähtud erinevaid tantsu ja võimlemise liikide elemente.
2. Populariseerib võimlemist koolis.
3. Tagab õpilastele kehalise/liigutusliku, kõlbelise, sotsiaalse ja esteetilise arengu.
4. Arendab loovust ja meeskonnatööd kavade koostamisel.
5. Annab esinemise võimaluse ka I kooliastme klasside õpilastele.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Aeg ja koht: 19.12.2019. a Kuressaare Gümnaasiumi võimla
11.30 Avamine. 1.–3. klassid. Tunnustusauhindade jagamine.
12.00 4.–5. klassid. Esinemised
13.00 6.–7. klassid. 4.- 5.klasside autasustamine. Esinemised
14.00 8.–9. klassid. 6.-7.klasside autasustamine. Esinemised
15.00 10.–12. klassid. 8-9.klasside ja gümnaasiumi autasustamine
Toimumise koht:
Võimla, aulast toolid võimlas
Sihtgrupp:
1-12-klass
Kirjeldus:
Tütarlaste ja noormeeste võistkonnad on vähemalt viieliikmelised. Koondvõistkond on vähemalt kümneliikmeline (5 P + 5 T).

Programm;
Kavade pikkus peab olema vahemikus 1.30 – 2.00 min.
Koondkavade pikkus peab olema vahemikus 1.30- 3.00 min.
Kõik kavad peavad sisaldama erinevaid kujundeid, ning liikumisi eri suundades ja tasapindades

Valida saab kolme erineva kava stiili vahel;
Võimlemiskavas esitatakse vaba- või vahendiga kava (hüpits, pall, rõngas, lint, kurikas, vedik, linik või mõni ebatraditsiooniline vahend). Kava võiks sisaldada rühmvõimlemise põhielemente – lainetusi, hoogusid, lõdvestusi, painutusi, kallutusi, tasakaaluharjutusi, pöördeid, hüppeid, hüplemisi. Vabakava võib sisaldada akrobaatilisi- ja poolakrobaatilisi elemente ja tõsteid. Vahendikavas ei tohi vahend olla ainult kaunistuseks, vaid tuleb kasutada sellele vahendile omast tehnikat. Võimlemiskavas ei sooritata püramiide.
Liikumiskavas esitatakse tantsuline liikumiskava, kuhu ei kuulu püramiidid, tirelid, kätelseisud. Kasutada võib kaaslase tõsteid.
Akrobaatikakava sisaldab vastavalt õppekavale vabalt valitud akrobaatilisi elemente antud vanuseastmes. Vaheliikumistes võib kasutada võimlemise ja tantsu elemente. Kavas sooritatavad püramiidid ei tohi ületada kolme “korrust”.

Võistlusalad:
1.–2. klass esitavad kava koondkavana.
3. klassid esitavad koondkava või tüdrukud ja poisid eraldi kava.
4.–7. klassid esitavad tüdrukud ja poisid eraldi kavad.
8.–12. klassid esitavad koondkava või tüdrukud ja poisid eraldi kava
Hindamine:
1.–3. klassini võistlusarvestust ei toimu.
4.–12. klassini hinnatakse kavasid 20 punkti arvestuses.
Teema originaalsus ja muusika sobivus max 5 punkti
Kava kompositsioon max 5 punkti
Väljendus, emotsionaalsus max 5 punkti
Liikumise ulatus ja tehniline täitmine max 5 punkti

Koondkaval hinne korrutatakse kahega e. hinnatakse 40 punkti arvestuses.

Autasustamine toimub iga järgneva vanuseastme lõpus.
I vanuseastme esinejad saavad tunnustusauhinnad.
Põhikooli ja gümnaasiumi iga vanuseklassi võitjaklass selgub kas tüdrukute ja poiste kavade kohapunktide liitmisel. I koht saab karika ja diplomi, II ja III kohta autasustatakse diplomiga.
Võimlemisvõistluse tulemused kantakse klassidevahelise võistluse punktitabelisse.

ˇürii valib väljatöötatud statuudi alusel iga vanuseastme Säravaima Tähe nii neidude kui ka noormeeste hulgast.

Registreerimine hiljemalt 17. detsembriks
*muusikalink või mp3 formaadis saata inge@oesel.edu.ee
* kava nimetus ja vajadusel lugu saata annely.oolup@oesel.edu.ee
Vastutaja:
Tiina Käen
Korraldustoimkond:
spordiosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)