Õpilasürituse stsenaarium: Kuressaare Gümnaasiumi sisekergejõustiku meistrivõistlused (12. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Annely Oolup, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 1. oktoober 2019. a. kell 20.43
Üritus muudetud: 10. oktoober 2019. a. kell 11.47
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
• toetada õpilase kujunemist füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi
• kujundada õpilastes iseseisvat sportimisharrastust ning arendada kehalist võimekust
• õpilasel võimalus kontrollida oma kehalise vormisoleku taset.
• arendada oskust anda objektiivset hinnangut kehalise vormisoleku tasemele
• arendada ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis osalema meeskonnas
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
Toimumise aeg:
14.00- 18.00
Toimumise koht:
Kuressaare spordikeskus
Sihtgrupp:
4- 9 klass
Kirjeldus:
Klassi võistkonda kuulub 5 tüdrukut ja 5 poissi
Iga õpilane võistleb ühel alal.

Spordialad:
60 m jooks
600 m jooks
kaugushüpe
kõrgushüpe ( 4-7.klass T 80cm,.P 90 cm; 8-9 klass T 1.10,P 1.20)
kuulitõuge ( 8-9 klass ( T 3 kg, P 4 kg)
aeroodavise ( 4-7.klass)

AJAKAVA:
Kell 14.00 võistluste avamine
Kell 14.05 algavad 600m jooks,kaugus-ja kõrgushüpe, kuulitõuge
*** aeroodavise toimub peale 600 m jooksu
*** 60 m jooks algab peale aeroodaviset


Võistlustulemuste arvestamine:
- klassidevaheline punktiarvestus (tulemused arvestatakse punktideks TV 10 olümpiastardi punktitabeli alusel.)
- võidab klass, kelle 10 liikmeline võistkond (5 P+ 5T) kogub 5 ala kokkuvõttes kõige rohkem punkte.

Arvestust peetakse järgmistes vanusegruppides:
4.-5.klass, 6.-7.klass, 8.-9. klass

Autasustamine:
Kõikide vanuserühmade kolme parema võistkonna igat liiget autasustatakse kooli meistrimedaliga.

NB! Riietumine ja jalatsite vahetus toimub alumise korruse riietehoius.
Vastutaja:
Sander Suurhans
Korraldustoimkond:
Kehalise kasvatuse õpetajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)