Õpilasürituse stsenaarium: Inspira kooliealiste talvine kontsert (11. detsember 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 27. september 2019. a. kell 11.27
Üritus muudetud: 27. september 2019. a. kell 11.27
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Anda vaheülevaade õpitud lauludest, tantsudes ja muust. Pakkuda meelelahutust nii õpilastele, lastevanematele kui ka kogukonnale.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
18.00
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
1.-12. kl, lapsevanemad
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)