Õpilasürituse stsenaarium: ÖÖ loeb! II kooliastme lugemisöö ( 7. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Virge Lember, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 10. september 2019. a. kell 17.52
Üritus muudetud: 6. november 2019. a. kell 16.12
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Õpilaste lugemishuvi äratamine ja süvendamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
19.00 - 21.00
Toimumise koht:
Aula, 106, 107, 108, 109, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 303, 307, 308, 309
Sihtgrupp:
4.-6. klasside õpilased
Kirjeldus:
Õpilased on eelnevalt registreerides valinud endale kolm töötuba:
19.00–19.20 I töötuba
19.25–19.45 II töötuba
19.50–20.10 III töötuba
20.15 lõpetamine aulas
Vastutaja:
Virge Lember
Korraldustoimkond:
Peakorraldajad: Lelet Aavik-Part, Virge Lember
Töötubade läbiviijad: II kooliastme õpetajad/klassiõpetajad, huvijuht.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)