Õpilasürituse stsenaarium: Saare maakonna MV ujumises 1.-4. klassile 2019 ( 8. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Juhan Kolk, ujula juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 7. mai 2019. a. kell 14.41
Üritus muudetud: 7. mai 2019. a. kell 14.41
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Parimate ujujate välja selgitamine 1.-4. klassis.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
12:45 soojendusujumine
13:00 võistluste algus
Toimumise koht:
KG ujula
Sihtgrupp:
1.-4. klassid
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Juhan Kolk
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)