Õpilasürituse stsenaarium: Soome kooli õpilasgrupi ja Vocaliisa ühiskontsert (15. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 25. aprill 2019. a. kell 21.59
Üritus muudetud: 13. mai 2019. a. kell 14.38
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Kahe kooli vaheliste sõprussidemete sõlmimine ja oma kultuuritraditsioonide vastastikune tutvustamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
kontsert 11:00
saabumine ja lühike lavaproov aulas 10:30
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
5.-9. klassi õpilased (Vocaliisa lauljad)
Kirjeldus:
Kell 11:00 toimub aulas Soome kooli õpilasgrupi ja tütarlastekoori Vocaliisa ühine kontsert, millele järgneb omavaheline suhtlusring, ringkäik koolis ning lõunasöök.
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
Laine Lehto, Helle Rand, Anita Kangur, Tiiu Smidt.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)