Õpilasürituse stsenaarium: 31. Kuressaare Gümnaasiumi MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES (10. aprill 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Juhan Kolk, ujula juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 3. aprill 2019. a. kell 15.44
Üritus muudetud: 3. aprill 2019. a. kell 15.44
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Selgitada koolimeistrid ujumises.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
1.-3. klass 13:00 võistluste algus (soojendusujumine 12:45)

4.-12. klass võistluste algus kell 15:00 (soojendusujumine kell 14:45)
Toimumise koht:
117 - Kuressaare Gümnaasiumi ujula
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
31. Kuressaare Gümnaasiumi
MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES
kolmapäeval, 10. aprill 2019

1.-3. klass 13:00 võistluste algus (soojendusujumine 12:45)

4.-12. klass võistluste algus kell 15:00 (soojendusujumine kell 14:45)


VÕISTLUSTE KAVA
I TEATEUJUMINE (1.-3. klass) 4 x 25 m (igast klassist 2 T+2 P)
II TEATEUJUMINE (4.-12. klass) 4 x 50 m (igast klassist 2 T+2 P)

III INDIVIDUAALALAD
1.-3. klass
25 m vabalt ja 25 m selili T, P

4.-12. klass
50 m vabalt T, P
50 m rinnuli T, P
50 m selili T, PREGISTREERIMINE
Klasside teatevõistkondade ja individuaalalade registreerimine toimub kuni 8. aprillini kehalise kasvatuse õpetajate juures.

AUTASUSTAMINE
Iga võistlusala 3 parimat autasustatakse meistrimedali ja diplomiga, samuti teateujumise absoluutset 3 parimat klassivõistkonda.
Teateujumise tulemusi arvestatakse klassidevahelises võistluses:
1.kl; 2. kl; 3. kl
4. – 12. kl*
*4.-5. kl; 6.-7. kl; 8.-9. kl ja 10.-12. kl peetakse arvestust ka kooli klassidevahelises üldspordivõistluste arvestuses.

TULGE VÕISTLEMA JA KAASA ELAMA!


INFO
Juhan Kolk
KG ujula
Vastutaja:
Juhan Kolk
Korraldustoimkond:
8. c klassi õpilased Triinu Tõnisots ja Käti Saar viivad läbi võistluste korralduse kõik toimingud - praktiline-loovtöö sooritus.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)