Õpilasürituse stsenaarium: Ülekooliline emakeelepäeva küsikilb (14. märts 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 6. märts 2019. a. kell 12.04
Üritus muudetud: 6. märts 2019. a. kell 12.04
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Küsikilbi eesmärgiks on tähistada eesti keele aastat ja emakeelepäeva.
Teemadeks emakeel ja kultuur.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14.00-15.30 aulas.

Oodatud on 4-liikmelised võistkonnad 1.-12.klassini
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
4-liikmelised võistkonnad igast klassist 1.-12.klassini
Kirjeldus:
Küsikilb toimub aulas 14.-15.30.
Vastutaja:
Maret Laurson
Korraldustoimkond:
KG humanitaarosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)