Õpilasürituse stsenaarium: Kuressaare Laululind 2019 ( 3. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 30. oktoober 2018. a. kell 21.28
Üritus muudetud: 25. aprill 2019. a. kell 21.13
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Pakkuda linna parimatele laululastele esinemisvõimalust, tunnustada andekaid laululapsi, nende õpetajaid, haridusasutusi, hoida laste lauluvõistluse traditsiooni.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
reedel, 3. mail 2019
kell 17:00 - I võistluskontsert - 3-4aastased ja 5-7aastased solistid
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
3-7aastased Kuressaare linna solistid
Kirjeldus:
Kuressaare Laululind 2019 võistlusel osalevad solistid, kes on eelnevalt oma lasteaia, kooli, muusika- või huvikooli võistlusel parimaks tunnistatud. Solistil tuleb ette valmistada üks laul omal valikul. Eelvoorus saadab laululast oma õpetaja, kasutada võib fonogrammi või oma saatebändi ning taustalauljaid. Toimub kolm võistluskontserti, parimaid autasustatakse 20 minutit pärast iga kontserdi lõppu.

VANUSEGRUPID
Kuressaare Laululind 2019 toimub 6 vanusegrupis (lähtudes Kevadümin 2019 juhendist arvatakse osaleja vanus seisuga 18. mai 2019):
3 – 4aastased,
5 – 7aastased,
8 – 10aastased,
11 – 13aastased,
14 – 16aastased,
17 – 19aastased.
Kõigil Kuressaare linna koolidel ja lasteaedadel on võimalik esitada kuni kolm parimat igasse vanusegruppi v.a. vanuserühmad 8–10 ja 11-13aastased, kuhu võib esitada kuni neli solisti.
NB! Individuaalselt laulu erialal või solistiõppes osalevatele õpilastele on korraldaja poolt osavõtukoht tagatud.
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
Laine Lehto, Kristin Lauri.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)