Õpilasürituse stsenaarium: 5.kl looV/Duslaager Jõulumäel (22. mai 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Grete Pihl, klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja
Üritus sisestatud: 21. august 2018. a. kell 08.43
Üritus muudetud: 21. august 2018. a. kell 08.53
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
* Õpilaste loovuse arendamine läbi muusika, mängu, käeliste tegevuste, loovülesannete
* Loodusõpetuses õpitu kinnistamine praktilistes tegevustes (matkad ja töötoad laagris ning Pernova loodusmajas (KIK projekti raames))
* Õpilane tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama; tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides
* Erinevate 5.klasside õpilaste kaasamine ühistegevustesse, paralleelklasside õpilaste omavahelise suhtlemise parendamine
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
20.-24. mai 2019
Toimumise koht:
Pärnumaa, Jõulumäe Tervisespordikeskus (http://www.joulumae.ee/)
Sihtgrupp:
KG 5.kl õpilased
Kirjeldus:
.
Vastutaja:
Grete Pihl
Korraldustoimkond:
Ruth Rist (projektijuht (KIK) / laagriülem) + korraldustoimkond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)