Õpilasürituse stsenaarium: Emakeelepäeva ülekooliline viktoriin (14. märts 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 5. märts 2018. a. kell 09.27
Üritus muudetud: 5. märts 2018. a. kell 09.30
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tähistada emakeelepäeva, väärtustada meie keelt ja kultuuri juubeliaasta Eesti 100 raames.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14. märtsil kell 14.00-15.00, kooli aulas
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
1.-12. klassi õpilased, igast klassist 4-liikmeline võistkond
Kirjeldus:
Kõik võistkonnad kogunevad üheskoos saali viktoriinile.
Vastutaja:
Malle Tustit
Korraldustoimkond:
Humanitaarosakond ja klassiõpetajad.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)