Õpilasürituse stsenaarium: 8. klasside lastevanemate koosolek (17. oktoober 2017. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marvi Mäeots, inglise keele õpetaja
Üritus sisestatud: 4. oktoober 2017. a. kell 10.37
Üritus muudetud: 4. oktoober 2017. a. kell 12.35
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Olulise info vahendamine lapsevanematele.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
18.00
Toimumise koht:
aula+ edasi iga klass oma klassiruumis( info klassijuhatajalt)
Sihtgrupp:
8. klasside lapsevanemad
Kirjeldus:
Õppealajuhataja Anu Saabas- loovtöödest 8. klassis.
Spordiosakonna juht Ülle Räim- tutvustab veebruaris toimuvat suusalaagrit.
8.c klassi juhataja Marvi Mäeots- tutvustab õppereisi Peterburi 9. kl. alguses.
Vastutaja:
-
Korraldustoimkond:
8. klasside juhatajad Maria Koppel, Ulvi Vahter, Marvi Mäeots

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)