Õpilasürituse stsenaarium: Üleriigilise muusika aineolümpiaadi piirkondlik voor (17. veebruar 2018. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 10. september 2017. a. kell 20.09
Üritus muudetud: 8. veebruar 2018. a. kell 20.25
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Olümpiaadi eesmärgid:
1. luua muusikaliselt andekatele lastele võimalus ja motivatsioon loovaks muusikaliseks eneseväljenduseks;
2. arendada muusikalist kirjaoskust kui eeldust loominguliseks tegevuseks;
3. väärtustada muusikaõpetust kui loovainet riiklikus õppekavas;
luua muusikaliselt andekatele õpilastele võimalus osaleda rahvusvahelistel võistlustel;
4. laiendada võimalusi muusikaliseks omaloominguks (teose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente ning elektroakustilisi, audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid).
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10:00
Toimumise koht:
Kuressaare Muusikakool
Sihtgrupp:
6.-12.kl
Kirjeldus:
OLÜMPIAADI SISU
Põhikool (osalejad vanuses 12-15 aastat seisuga 1.05.2018)

Olümpiaad koosneb neljast osast.
I osa – muusikalis-teoreetiline osa, mille sisu lähtub põhikooli III kooliastme õpitulemustest:
1) kirjalikud ülesanded, sh küsimused, mis koostatakse kahe veebilehe põhjal: Teatri- ja Muusikamuuseum http://www.tmm.ee Rahvusooper Estonia http://www.opera.ee 2) muusika kuulamine

Kirjalike ülesannete (sh muusika kuulamine) lahendamiseks on aega 45 minutit.
Seejärel loositakse esinemisjärjekord, mis kehtib kõigi järgnevate tegevuste puhul:
3) harjutuse laulmine noodist astmenimedega 4) rütmiharjutuse esitamine (õpilase valikul koputades või plaksutades)
II osa – laulu esitamine

Osavõtja esitab ühe Eesti helilooja laulu või vabalt valitud rahvalaulu. Õpilane esitab laulu peast, kas a cappella või naturaalpilli(de) saatel temale sobivas helistikus (fonogramme pole lubatud kasutada).

III osa – eelnevalt ettevalmistatud kirjalik töö teemal Minu muusikaelamus (vt Lisa I). Tööd palume saata maakonna/linna olümpiaadikomisjoni esimehele vastavalt piirkondliku vooru läbiviijate poolt kehtestatud tähtajale.

IV osa – omalooming
Osavõtja esitab kuni 3-minutilise varem ettevalmistatud omaloomingulise teose.
Teose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente, elektroakustilisi, audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid.
Omalooming võib olla pealkirjastatud laul (a cappella või saatega), instrumentaalpala, või elektroakustiliste-, audiovisuaalsete ja/või multimeedia vahenditega loodud kompositsioon.
Autor peab olema üks teose esitajatest, kuid esitusele võib kaasata teisi lauljaid ja instrumentaliste.
Teose muusika peab olema olümpiaadil osaleja originaallooming.
Teos esitatakse mõlemas voorus avalikult elavas ettekandes või ˛anrispetsiifikast lähtudes vastavalt salvestiselt.

Omaloominguline töö võib olla sama piirkondlikus ja üleriigilises voorus.

Põhikooli olümpiaadi II ja IV osa on mõlemas voorus avalikud esinemised.


Gümnaasium (osalejad vanuses 16-19 aastat seisuga 1.05.2018)
Olümpiaad koosneb neljast osast.
I osa – muusikalis-teoreetiline osa, mille sisu lähtub muusikaõpetuse riikliku ainekava gümnaasiumi I ja II kursuse õpitulemustest (Gümnaasiumi riiklik õppekava 2011 – valitud ajastud on barokk, klassitsism ja romantism) ning põhikoolis omandatud muusikalisest kirjaoskusest.

1) kirjalikud ülesanded (sh küsimused, mis koostatakse ajakirja Muusika 2017. a. ilmunud väljaannete põhjal).
2) muusika kuulamine
Kirjalike ülesannete (sh muusika kuulamine) lahendamiseks on aega 45 minutit.

Seejärel loositakse esinemisjärjekord, mis kehtib kõigi järgnevate tegevuste puhul:
3) harjutuse laulmine noodist (individuaalselt) kuni kahe märgiga helistikes (kaasa arvatud, sh ka harmooniline ja meloodiline moll). Lauldakse astme- või tähtnimetustega; 4) rütmiharjutuse esitamine (õpilase valikul koputades või plaksutades).
Kirjalikes ülesannetes, noodistlaulmise- ning rütmiharjutustes kasutatakse ka kaheksandiktaktimõõte.

II osa – laulu esitamine

Osavõtja esitab ühe Eesti helilooja laulu või vabalt valitud rahvalaulu. Õpilane esitab laulu peast, a cappella või naturaalpilli(de) saatel temale sobivas helistikus (fonogramme pole lubatud kasutada).

III osa - eelnevalt ettevalmistatud kirjalik kontserdi- või muusikalavastuse arvustus.
(vt Lisa 2). Tööd palume saata maakonna/linna olümpiaadikomisjoni esimehele vastavalt piirkondliku vooru läbiviijate poolt kehtestatud tähtajale.

IV osa – omalooming
Osavõtja esitab kuni 3-minutilise varem ettevalmistatud omaloomingulise teose. Teose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente, elektroakustilisi-, audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid. Omalooming võib olla pealkirjastatud laul (a cappella või saatega), instrumentaalpala või elektroakustiliste-, audiovisuaalsete ja/või multimeedia vahenditega loodud kompositsioon.
Autor peab olema üks teose esitajatest, kuid esitusele võib kaasata teisi lauljaid ja instrumentaliste.
Teose muusika peab olema olümpiaadil osaleja originaallooming.
Teos esitatakse mõlemas voorus avalikult elavas ettekandes või ˛anrispetsiifikast lähtudes vastavalt salvestiselt. Omalooming võib olla sama piirkondlikus ja üleriigilises voorus.

Gümnaasiumiastme olümpiaadi II ja IV osa on mõlemas voorus avalikud esinemised.
Vastutaja:
Laine Lehto
Korraldustoimkond:
Laine Lehto, Tarmo Berens

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)