Õpilasürituse stsenaarium: Tallinna Lepatriinu lasteteatri etendus I kooliastmele (19. oktoober 2017. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 30. august 2017. a. kell 14.11
Üritus muudetud: 28. september 2017. a. kell 11.26
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Teatrietendus, kui keele- ja kirjanduspädevuse arendaja annab õpilasele võimaluse:

1. Kuulata, lugeda ja kirjutada mõtestatult eri liiki tekste ning esitada teavet eri viisidel;
2) kasutada asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid;
3) väärtustada nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahva pärimuskultuuri ja traditsioone kui ka kultuurilist mitmekesisust;
4) tajuda kirjandusteost kui kunstiteost, mõista selle kunstilisi väärtusi;
5) rikastada mõtte- ja tundemaailma, aga ka silmaringi;
6) kujundada ja väljendada isiklikku arvamust ning tunnustada ja arvestada teiste inimeste arvamust;
7) oskuse õppida ja hankida teavet eri allikatest.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 9.00 KG aulas.
Pilet: 2.50.-
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
I kooliaste
Kirjeldus:
Tallinna Lepatriinu lasteteatri etendus "EILE, TÄNA, HOMME" on lugu vanavanaisast, kes maailmas pika elu jooksul palju ringi rännanud, aga armas väike Eesti on ikka parim paik maailmas!
Vananavaisal on tulemas sünnipäev, ta saab sama vanaks kui Eesti
Vabariik -100a! Vanaisa saab presidendilt kutse pidulikule vastuvõtule. ja nii need sündmused kerima hakkavad! Olulisel kohal on ka erinevate põlvkondade omavaheline suhtlemine.
(Allikas: Tallinna Lepatriinu lasteteater)
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
Lelet Aavik, kelle ülesanne on suhelda lasteteatri esindajaga.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)