B-võõrkeel (S): 8a, 8b, 8c

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. detsember 2015. a. kell 10.01
Muudetud: 28. detsember 2015. a. kell 15.07

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime?

Tänapäeval on kõigil inimestel,eriti noortel, oluline õppida võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur osa inimesi saksa keelt, seega on selle keele õpetamine ja õppimine väga oluline. Mida varem alustatakse keele õpingutega, seda suurem on lootus tulevikus seda keelt paremini osata.
B- võõrkeele õpetamine võimaldab õpilasel laiendada oma silmaringi, suhtlemisvõimalusi, loob eeldused vahetuks suhtlemiseks ja toetab õpinguid edaspidi.
B- võõrkeele õpetamisel taodeldakse järgnevat:
1. õpilane saavutab keeleoskuses sellise taseme, et ta saab igapäevase suhtlemisega hakkama
2. õpilane tunneb huvi võõrkeele õppimise vastu ja laiendab sellega oma silmaringi
3. õpilane tunneb huvi keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu
4. õpilane oskab märgata erinevate kultuuride eripära
5. õpilane tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada
6. õpilane oskab kasutada sõnaraamatut, teatmeteoseid ja internetti

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

III veerand
I nädal 11.01.2016- 15.01.2016
1. tund
L.11 Sõnavaraharjutused töövihikust
2. tund
L.12 Wiederholung . Erste Hilfe.
3. tund
Kordamisharjutused töövihikust

II. nädal 18.01.2016-22.01.2016
1. tund
kordamine tööks L.11-12
2. tund
Test L.11-12
3. tund
Tagasiside töödest. L.13 Wie gut kennst du Deutschland0?

III nädal 25.01.2016-29.01.2016
1. tund
L.13. Kuulsad inimesed maailmast, vaatamisväärsused.
2. tund
Paaristöö sõnavara harjutamiseks. Tv. harjutused.
3. tund
Kordamine tööks.

IV nädal 1.02.2016-5.02.2016
1. tund
L.13. töö.
2. tund
Tööde analüüs. L.14 Isiksused, nende välimus.
3.tund
L.14 kuulsad sakslased. Omadussõna kasutamine. Harjutused.

V nädal 8.02.2016-12.02.2016
1. tund
L.15 Sõnavara kordamine. Harjutused
2. tund
Sõnavara kontroll+ omadussõna käänamine. L.15Sõnavara
3.tund
L.15 Saksa maiskonnalugu.

VI nädal 15.02.2016-19.02.2016

1.tund
Omadussõna käänamine pärast umbmäärast artiklit. Harjutused.
2.tund
Saksamaa naaberriigid, maastik, jõed.
3.tund
Korrata sõnavara. Kodune kontrolltöö.

VII nädal 22.02.2016-26.02.2016

1.tund
L.16 Saksamaa teema kordamine.
2.tund
Kordamisharjutused.
3.tund
Steckbrief- minu teadmised Saksamaa või mõne muu saksa keelt kõneleva maa kohta

VIII nädal 29.02.2016-4.03.2016

1. tund
L.17 Keskkond. Kui keskkonnateadlik sa oled? (testi end)
2.tund
Dialoog. Sõnavara kinnistamine
3.tund
Töövihiku harjutused

IXnädal 7.03.2016-11.03.2016

1.tund
Lausete moodustamine ühendiga um...zu, harjutused
2.tund
Harjutused sõnavara kordamiseks.
3.tund
Töövihiku harjutused. L.17 sõnavara töö.

X nädal 14.03.2016-18.03.2016

1.tund
L.18 Keskonnakaitse.
2.tund
Kaudse küsimuse moodustamine. Harjutused.
3. tund
L.18 Küsisõnaga küsimused. Paaristöö.

Milliseid oskusi õpilased saavad?

III veerandi lõpus õpilased oskavad:
* moodustada enneminevikku
* moodustada kõrvallauseid sidesõnaga obwohl
* nimetada saksa sümboolikat ja tunnevad riigi geograafiat
* nimetada saksa naaberriike ja liidumaid
* täita Saksamaa kontuurkaarti
* teavad mõnesid kuulsaid sakslasi ja nende tegevusi
* kirjutada ankeeti riigi või isiku kohta
* rääkida mõnest vaatamisväärsusest või kuulsast isikust

Hindamine

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõttev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on teisipäeviti peale 7. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega