Projektõpe: 6a, 6b, 6c

Autor:

Sirje Kereme

õpetaja

Loodud: 27. oktoober 2013. a. kell 18.26
Muudetud: 30. oktoober 2013. a. kell 23.37

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: - tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime?

Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui iga päev.
Aines toimub läbi praktiliste tööde keskkonna ja säästva arengu põhimõtete arendus.
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine.
Kogu õpetuse valdkondadeks on keeled, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

1. TUND- Paaristöö lehtede jagamine, töökäsu arutlus ja õpetaja seletus
Õpetaja seletab õpilastele lahti, järgneva suure projekti teemad: õpilased tutvustavad oma teemasid, mida kodus arutatuna on valitud. Teemad saadetakse õpetajale mailile ning õpetaja annab igale lapsele tagasiside, teema sobivuse ning ka soovitustega.

ÜLDTEEMAD

1.Inimene (selle teema alla on koondatud kõik teemad, milles juttu inimesest, näiteks oma esivanemad, riigipead, jne)

2. Loodus (selle teema alla on koondatud kõik teemad, milles õpilane uurib mingit loodusnähtust, looma, taime jne)

3. Keskkond ja inimene (selle teema alla on koondatud kõik teemad, milles õpilane aktiivselt sekkub kodanikuna probleemidesse, miks midagi toimub, mida põhjustavad. Eraldi võib käsitleda ka selliseid keskkonna probleeme nagu tuuleenergia, reovesi, päikeseenergia, tuleviku energia) jne
4. Ajalugu (selle teema alla on koondatud kõik teemad, mis käsitlevad ajaloolisi ehitisi, inimesi, sündmusi jne)

Kuna kõigis töödes tuleb edaspidi tegeleda ka oma uuringuga, tuleb seda kindlasti arvestada ka teema valiku tegemisel. Õpilane oskab seletada, mil moel ning kuidas ta näeb omauuringu tegemist!

KODUS: Vormistada dokument, milles on ära nimetatud töö pealkiri, valdkond ning ka seletatud, mil moel toimub omauuringu tegemini, mida või keda ja kuidas uuritakse?. Võlglased- heliga slaidid

2. TUND- vaatame fotoprojekte ning räägime, kuidas kirjeldada mingit üritust, kuidas planeerida vaatlust, reportaazi; viia läbi intervjuu.
Näitetöö põhjal vormistame töö tiitellehe ning koostame kava töö teostamiseks.
KODUS: koosta tekst, milles kirjeldad punktidena mida oma töös teed (Kava)

3. TUND- Paaristööga esinemised/häälega slaidid/
Viitamine ja selle märkimine oma töösse. Kasutatud kirjandus ja selle üles märkimine oma töösse.
Teeme klassis harjutusi, räägime plagiaadist.

KODUS: Vastavalt oma teemast ja kasutades kava/ täiendan kava. Õpin viitamist.

4. TUND- Kordame viitamist ja teeme klassis ülesandeid. Räägime joonistest ja tabelitest töös ning õpime pealkirju vormistama.
KODUS: Otsime oma teema kohta pilte,- lisame need dokumendile koos viitega. Saadame kooli.

5. TUND- Õpime küsitlust koostama/ Arvutustabelid ja andmete töötlus
KODUS: Kasutades koju saadetud töölehte koosta küsitlus, oma töö teemast lähtuvalt.

6. TUND- Joonistame joonistusprogrammis ja vastame õpetaja tagasisidele.
KODUS: Teeme edasi oma tööd/uurime ja kirjutame kokku oma kavast lähtuvalt mõne punkti

7. TUND- Vaatame kuidas on läinud oma töö koostamisega? Õpetaja abi! Seletus, kuidas teha oma tööd edasi. Vaatame näidistööd ja saadame koju.
Lõpetame joonistuse ning saadame õpetajale. /HINNE

8. TUND- MÄNGUTUND!

Milliseid oskusi õpilased saavad?

Grupis osalemine; vastutuse võtmine; meeskonnatöö; arvuti, kui töövahendi kasutamine; käelise oskuse arendamine; tähelepanuvõime arendamine ning keskendumisoskuse täiustamine.
Kuna tunnis on kehtestatud kindlad reeglid (reeglistiku täitmine).

Hindamine

Kõik kodused tööd saavad õpetaja poolt hinnatud. hindega "5" hinnatakse töid, mis on õigeaegselt esitatud, korrektselt vormistatud ja näitavad õpitud oskuste rakendamist
Poolaasta hinne II veerandi lõpul.
Õpetaja abistab /vaata õp konsultatsioon/ ja seletab, võib tulla küsima ka vahetundides.