B-võõrkeel (V): 8_grupp

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2019. a. kell 16.42
Muudetud: 18. september 2020. a. kell 11.59

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime?

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

I nädal (1.-4.09):
1. Sissejuhatus. Kuidas ma välja näen. omadussõnad(sõnavara) 1-1
2. Väljendid lk.6, tegusõna(välja nägema), kellel?, lausete tõlkimine


II nädal (7.-11.09):
1. Sõnavara (https://quizlet.com/209380028/1a-kuidas-ma-valja-naen-flash-cards/), dialoog 1-1
2. Sõnavara kordamine,(https://quizlet.com/209380028/1a-kuidas-ma-valja-naen-flash-cards/, tõlkelaused
3. Tekst lk.9-10, töö tekstiga, harjutus 1-8, kahoot(välimus)

III nädal (14.-18.09):
1. Tekst ja tekstiharjutused 1-7,1-8
2. Selline ma olen - jutustuse koostamine (harj 1-19 põhjal)
3. Grammatika: asesõna genitiiv, harj.1-11,1-13,1-14

IV nädal (21.-25.09):
1. Sõnavara (tund 1) vastamine: https://quizlet.com/222593167/sonavara-1-kuidas-ma-valja-naen-8klass-flash-cards/
2. Jutustuse vastamine(Selline ma olen)
3. Milline iseloom mul on 2A. sõnavara ja dialoog 2-1

V nädal (28.09.-1.10):
1. Minu linn lk.55, teksti lugemine ja tõlkimine
2. Töö tekstiga harj.5-10, 5-11
3. Jutustamise koostamine Minu linn harj.5-18/5-19

VI nädal 7.-11. okt
1. Asesõna (kellest?, millest?) harj.5-13...5-16
2. Jutustamise vastamine Minu linn, grammatika kordamine harj.5-17
3. Kordamine kirjalikuks vastamiseks

VII nädal 14.-18 okt
1. Tund 6A Kes on täna korrapidaja? sõnavara lk.59
2. Sõnavara lk.59,60 (https://quizlet.com/295321898/sonavara-6-kes-on-tana-korrapidaja-flash-cards/), dialoogid harj.6-1
3. Töö sõnavaraga, käsklused harj.6-2...6-11

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 28. okt - 1. nov 2018
1. Minu kool tekst lk.64 lugemine ja tõlkimine, sõnavara kordamine 6A
2. Sõnavara vastamine 6A, töö tekstiga harj.6-13......6-15
3. Jutustuse koostamine harj.6-15/6-25/6-26

IX nädal 4.-8. nov
1. Keda?mida?kuhu? käändelõpud, erandid lk.66, jutustuse kordamine
2. Jutustuse esitamine Minu kool , tegusõnad(TEADMA, ARMASTAMA,KUULAMA,VAATAMA, NÄGEMA,JOONISTAMA, KIRJUTAMA, LUGEMA)
3. Grammatika harjutused (Keda?mida?kuhu?) 6-16......6-24

X nädal 11.-15. nov
1. Kordamine
2. Kirjalik hindamine (Keda?mida?kuhu?), Tund 7A Kas läheme kohvikusse? sõnad lk.72
3. 7A sõnavara lk.72-74 (https://quizlet.com/240128061/7a-laheme-vahetunnis-kohvikusse-flash-cards/), dialoogid harj 7-1

XI nädal 18.-22. nov
1. Menüü(tõlkimine),7-2....7-10 harj.
2. Söögid, joogid; tegusõnad (sööma, jooma), harj.7-11.....7-17
3.Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad?

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid läbitud teemadel: kodu, ruumid, linn, tee juhatamine, kool, kohvikus, söögid, joogid
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I trimestril õpitud keeleteadmised: järgarvsõnad, kellest? millest?, käsklused, keda?mida?kuhu?, sööma/jooma/tellima mida?
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.:

Hindamine

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara - kokku arvestuslik hinne
jooksev hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt) - kokku arvestuslik hinne
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt) -kokku arvestuslik hinne
kontrolltöö
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema positiivsed.

Konsultatsioon esmaspäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.