Bioloogia: 7a, 7b, 7c, 7d

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2019. a. kell 14.14
Muudetud: 28. august 2019. a. kell 14.14

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime?

taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

1. Tunniks vajalikud vahendid. Õpikuga tutvumise ülesanded.
2. Mis on teadus? Bioloogia teadusharud ja Eesti teadlased. Tv lk 4-5
3. Uurimismeetodid. Vaatlus. Praktiline töö. Välitund. Vaatluslehe täitmine.
4. Uurimismeetodid. Katse. Praktiline töö. Kokkuvõte
5. Praktilised tööd mikroskoobiga. Preparaatide valmistamine.
6. Elusorganismide tunnused. Organismirühmade iseloomulikud tunnused TV lk 8-9
7. TK (Elu tunnused). Organismide jaotamine. Süstemaatikaüksused. Erinevate määrajatega tutvumine.
8.. e.loodus.ee kasutamine.
9. Selgroogsed ja selgrootud. erinevused, sarnasused.Tv lk 12.
10 Meeled on aknaks maailma. Mis tüüpi infot saame keskkonnast? Miks on saadud info vajalik? Kuidas meeleelundid töötavad?
11. Mis on kohastumus? Näited erinevate kohastumuste kohta Kalade kohastumused siseehituses ja välisehituses ja milleks selline kohastumus on vajalik. Tv lk 16-17
12. TK (Kalade kohastumused).Kalade mitmekesisus. Millised tunnused on kalaliikide tundmisel tähtsad? tv lk 18, 19(5). Eesti kalaliigid. Kalade määrajad
13. Praktiline töö . Kala lahkamine.
14. Kalade tähtsus ja kaitse. Kaitsealused liigid ja võõrliigid. Toiduahela koostamine.
15. Kordamine.
16. KONTROLLTÖÖ
17. Kahepaiksete kohastumused maismaal ja vees. Kahepaiksete rühmitamine.
18. Kahepaiksete mitmekesisus. Õppefilm
19. TK. (kahepaiksete kohastumused ja rühmitamine). Eesti kahepaiksed. Tv lk 21. Konnahääled.
20. Kahepaiksete tähtsus ja kaitse.

Milliseid oskusi õpilased saavad?

Õpilane:
1) selgitab bioloogiateaduste seost teiste loodusteaduste ja igapäevaeluga ning tehnoloogia arenguga;
2) analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes;
3) võrdleb loomade, taimede, seente, algloomade ja bakterite välistunnuseid;
4) jaotab organisme nende pildi ja kirjelduse alusel loomadeks, taimedeks ning seenteks;
5) seostab eluavaldused erinevate organismirühmadega;
6) oskab teha vaatlusi;
7) väärtustab usaldusväärseid järeldusi tehes loodusteaduslikku meetodit.
8) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist;
9) seostab lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade välistunnuseid nende elukeskkonnaga;
10) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist;
11) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses;
12) leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta;
13) oskab nimetada ja tunneb Eestis levivaid liike
13) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.

Hindamine

Trimestri jooksul hinnatakse tunnitöid, iseseisvaid töid, tunnikontrolle, praktilisi töid, koduseid töid. Toimub 1 kontrolltöö. Trimestri kokkuvõttev hinne on saadud hinnete keskmine.

Kui kokkuvõttev hinne jääb kahe erineva hinde vahele, saab määravaks kontrolltöö ja tunnikontrollide eest saadud hinded.

Puudumise tõttu tegemata (e-koolis märgitud "0") või mitterahuldavalt hinnatud (e-koolis märgitud "1" või "2") tööd tuleb järgi vastata 10 päeva jooksul vastavalt kooli järelvastamiskorrale https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php
või õpetajaga kokkulepitud ajal