Muusika: 5b

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 23. jaanuar 2019. a. kell 11.51
Muudetud: 23. jaanuar 2019. a. kell 11.51

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime?

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa)

22.01 „Laulik“ (tv lk 3). Rahvalooming ja rahvalaul lk 67-71, 78. Laulud lk 72-77, 79-80. Muusikanäited. Tv lk 45 ül 26.

29.01 Diees, bemoll. Regilaulu liigid, lk. 114, Roti piulmad. Uuem rahvalaul, lk.118 Laulge poisid. eesti rahvapillid ja tantsud lk 124,126.

05.02Tv ül.lk.46 c) regilaulu loomine ja ettekandmine grupis – hindeline grupitöö.

12.02 „Jaan läeb jaanitulele“ lk 84-85 – 2-häälselt. EV hümn, „Eesti lipp“ .„Kodulaul“ (lk 88, 89). Muusika kuulamine – H. Eller „Kodumaine viis“. Soovimuusika.

19.02 EV hümn hindele, „Kas tunned maad” (lk 90), „Kodu“ (lk 4-5). Isamaalised laulud.

05.03 Vastlasõit lk.90Soome ja saami rahvamuusika (lk 97-99, 103). Muusikanäited.“Tule tullalla” (lk 100), „Oma kalli silmad” (lk 101). Muusikanäited.

12.03 G-duur ja e-moll, paralleelhelistiku mõiste (lk48, 49). „Tuuleveski ja vesiveski” (lk 52), „Meil aiaäärne tänavas” (lk 53).

19.03 Vene rahvamuusika (lk 107-110). „Krokodill Gena lauluke“ (lk 108-109). Muusikanäited.

26.03 Läti rahvamuusika (lk 115). „Puhu, tuul” (lk 117). Muusikanäited.

02.04 Leedu rahvamuusika (lk 119-120). „Hele päike tõusis” (lk 122), laulame kaanonis. Muusikanäited.

09.04 Rahvaste muusika ja õpitud laulude kordamine. Kahoot.

16.04 Õpitud laulude kordamine. Soovimuusika tund.

30.04 Tempo (lk 28, 29), tv lk 16. Muusikanäited.

07.05 Dünaamika (lk 32), tv lk 17. Muusikanäited. „Itaalia” (lk 62.63).

14.05 Praktiline töö gruppides tempo ja dünaamika kordamiseks.

21.05 Loov(d)uslaager Jõulumäel.

28.05 Õpitu kordamine. 2. poolaasta ja aastahinded. Kooli laul.

Milliseid oskusi õpilased saavad?

Õpilane oskab eristada orkestri- ja kooriliike. Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, noodivältused ja taktimõõdud. Teab ja tunneb helistikke C-duur ja a-moll. G-duur ja e-moll. On tutvunud naaberrahvaste muusikatraditsioonidega.

Hindamine

I poolaasta hinne kujuneb tööde, suuliste vastuste, rühmatööde, töövihiku harjutuste põhjal. Kokkuvõtva hinde „arvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 5, 4 või 3. Kokkuvõtva hinde „mittearvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 2 ja 1. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub E: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.