Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 9. jaanuar 2017. a. kell 16.58
Muudetud: 10. jaanuar 2017. a. kell 08.44

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (9.-13.01.2017)
1. Sissejuhatus ainesse. Nimisõna mitmuse kordamine, Sõnavara (nädalapäevad, kuidas läheb-vastuste variandid), dialoogide koostamine
2. Suulised harjutused(sõnavara kordamine) lk. 54 harj. 3-4, 3-5, 3-9, 3-10, 3-11,3-12
3. Sõnade töö (lk.55,57). Omadussõna(sugu,lõpud) harj.3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19

II nädal (16.-20.01)
1. Tervitused, Sõnavara (omadussõnad), harj.3.20, 3-21, 3-22, 3-23
2. Kordamine, töövihiku täitmine
3. Sõnade töö(lk.59), Aitäh ja palun harj.lk.61,62

III nädal (23.-27.01)
1. Numbrid 1-10, harj. Harj. 4-7,4-8
2. Tegusõna I pöördkond (töötama, lugema, teadma, kirjutama); Isikulised asesõnad(kordamine), harj.4-10.....4-17.
3. Sõnade töö (lk.63,64) Kordamine. Tegusõnade pööramine (töötama, lugema, teadma, kirjutama)-harjutused

IV nädal (30.jaan.-3.02)
1. Kordamine kontrolltööks
2. Kontrolltöö (tsükkel 3,4)- 1.veebruar
3. Tund 5a. Ma saan vene keelest halvasti aru. Dialoogid 5-3,5-4. Sõnavara lk.68

V nädal (6.-10.02)
1. Suuline sõnade kordamine, dialoogide koostamine
2. Tund 5b. Aastaajad ja kuude nimetused. Harj.5-8............5-14. II pöördkond(rääkima, vaatama, armastama, ehitama)5-15......5-17
3. Sõnavara kordamine , II pöördkond(lamama, tahtma, kõlama, seisma, lendama, kannatama). Jutuke lk.75.

VI nädal (13.-17.02)
1. Tund 6A Kuidas öelda vene keeles. väljendid lk.76
2. Numbrid 11-20, Harj.6-1...6-5, sõnad lk.78
3. Kordamine

VII nädal (20.-24.02)
1. Harj.6-7...6-11, sõnad lk.79
2. Numbrite kordamine(tehted)
3. Näitav asesõna lk.80

VIII nädal (27.02.-3.03)
1. Sõnavara lk.81, harj. 6-12...6-14
2. Kordamine kontrolltööks
3. Kontrolltöö (tsükkel 5,6)-1.märts

IX nädal (6.03-10.03)
1. Kus see asub? Tsükkel 7A sõnavara lk.86
2. Harj.7-1, 7-2, 7-3, 7-4; harjutused töövihikust
3. Sõnade töö (lk.86), Kool(inimesed, esemed), harj.7-12, 7-13, 7-14, 7-15

X nädal (13.03-17.03)
1. Dialoogide koostamine, sõnade kordamine
2. Sõnade töö (lk.89), kordamine(töövihiku täitmine)
3. Kordamine, veerandi lõpetamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II veerandil läbitud teemadel: linn, kuidas läheb, viisakussõnad,nädalapäevad, kuude nimetused, aastaajad
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: arvsõnad 1-10, tegusõnade pööramine olevikus - I pöördkond, nimisõna mitmuse moodustamine, omadussõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Veerandihinne kujuneb hinnete põhjal:

Jooksva õppetöö käigus saadud hinded (teksti lugemine ja tõlkimine, tunnitöö, koduste tööde kontroll, töövihiku harjutused)
sõnadetööd
2 kontrolltööd

Töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval peale 7. tundi (või õpetajaga kokkuleppel muul ajal)
Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb pärast tema puudumist või töö esitamata jätmist järgi vastata. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või hindega "1", kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.

Kontrolltöö tuleb järgi vastata puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist, haiguse puhul tuleb samuti töö järgi vastata . Arvestuslikud hinded peavad veerandihinde välja panemise ajaks olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%


Lugemisel:
Hinne "5" pannakse
- vigadeta ladusa ja õpitud teksti lugemise eest
- 1 - 2 vea puhul võõra teksti lugemisel, kui teksti sisu mõistetakse;
- leida õigesti olulist infot tekstist, teha tekstist lühikokkuvõtet;
- teha veatult tekstil põhinevat sõnavaraharjutust;

Hinne "4" pannakse
- lugemise eest, kui lugemine on küllalt ladus ja ilmekas, kuid tehakse 1-3 viga;
- 3 - 5 vea puhul võõra teksti lugemisel, kui õpilane veale tähelepanu juhtimisel selle ise parandab;
- veatu lugemise puhul, kui teksti sisu mõistmisel on ebatäpsusi (lugemine + tõlkimine);

Hinne "3" pannakse
- lugemise eest, kui esineb 4-6 viga ja tempo on aeglane;
- kui üksnes õpetaja abiga suudetakse teksti sisust aru saada, ei osata teksti erinevaid osi pealkirjastada ega tekstist olulist välja tuua;

Hinne "2" pannakse
- kui lugemisel tehakse üle 6 vea; kui lugemine pole ladus; kui ei saada loetust aru ega suudeta tekstist olulist välja tuua ka õpetaja abiga mitte;