Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 8. jaanuar 2017. a. kell 23.17
Muudetud: 8. jaanuar 2017. a. kell 23.55

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9.1. Wiederholung. Stammformen. Was hast du in den Ferien gemacht?
10. 1. In der siebten Klasse. Meine Klasse. Fragen beantworten. Schule. Fächer.
11.1. In der siebten Klasse. Wortbildung. Zusammensetzungen.

16.1. In der siebten Klasse. Modalverben.
17.1. In der siebten Klasse. Piktogramme.
18.1. Fleißige Schüler, faule Schüler. Modalverben. Wer? Was? Wie? Welche? Wann? Wie lange?

23.1. Fleißige Schüler, faule Schüler. Reflexive Verben. Fragen stellen.
24.1. Fleißige Schüler, faule Schüler. Reflexive Verben.
25.1. Fleißige Schüler, faule Schüler. Einen Steckbrief schreiben.

30.1. Probleme? Wir helfen. Imperativ.
31.1. Probleme? Wir helfen. Imperativ.
1.2. Probleme? Wir helfen. Nebensätze bilden. Perfekt, Präteritum

6.2. Wiederholung. Imperativ. Modalverben. Nebensatz. Zusammensetzungen.
7.2 Wiederholung. Aussprache
8.2. Was fehlt dir? Körperteile.

13.2. Was fehlt dir? Pantomime. Personen beschreiben
14.2. Was fehlt dir? Dativ. Fragen stellen.
15.2. Wenn man krank ist …. Fragen fragen.

20.2. Wenn man krank ist …. Modalverben.
21.2. Wenn man krank ist …. Am Telefon.
22.2. Wiederholung.

27.2. Wiederholung.
28.2. Mein neues Zimmer. Präpositionen

6.3. Mein neues Zimmer. Präpositionen
7.3. Mein neues Zimmer.
8.3. Meine Familie und ich. Komparation

13.3. Meine Familie und ich. Komparation
14.3. Meine Familie und ich.
15.3. Wiederholung.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab III veerandi lõppedes:

- tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
- oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid III veerandil läbitud teemadel;
- oskab rääkida oma klassist ja koolist,
- väljendada soove, keelde, kohustusi ja luba,
- täita isikuandmetega ankeeti,
- esitada küsimusi inimeste kohta,
- anda saadud infot teistele,
- kirjeldada õpilasi ja õpetajaid,
- rääkida probleemidest koolis,
- anda nõu,
- nimetada kehaosi,
- nimetada haigusi,
- öelda, mis on viga või kus valutab,
- aru saada ja rääkida, mida haige peab tegema,
- kirjeldada tuba, ruume,
- öelda, kuhu asjad on pandud,
- teha oletusi,
- võrrelda asju ja inimesi,
-väljendada nõusolekut ja mittenõutumist,
- põhjendada oma arvamust

Hindamine üles

III veerandi hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt 
hinne 5 - 100-90% 
hinne 4 - 89-75% 
hinne 3 - 74-50% 
hinne 2 - 49-20% 
hinne 1 - 19- 0% 
Lisaks iga õppetüki lõpus sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd ja tunnikontrollide hinnet, mille osakaal on 50 % veerandi lõpphindest ( s.o. õpilase aktiivsuse hinne, mis kajastub veerandi viimase hindena). Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid. 
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla üks mitterahuldav hinne juhul, kui sooritatud tööde punktisumma õletab 50 %. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. 

Konsultatsioonid teisipäeval peale 7. tundi ruumis 404 või ka muul ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.