Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 7. jaanuar 2017. a. kell 13.22
Muudetud: 7. jaanuar 2017. a. kell 14.09

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetuse kaudu tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus. 
Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat esile tooma, koostama kava ning lühijuttu. Toetutakse koduloolisele ainestikule, õpitakse tundma kodukoha ajaloolisi paiku.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

9.-13.jaan
Liivimaale tullakse kosja õ lk 58-61, tv lk 58-61 Vene – Liivi sõda. Põhjasõda.

16.-20.jaan
Vana hea Rootsi aeg õ k 62-65 tv lk 63-64 Tartu ülikool. Eestikeelse koolihariduse algus.

23.-27.jaan
Talupoja elutöö õ lk 66-69, tv lk 68 -69

30.jaan – 3.veeb
Talupoja aeg õ lk 70-73

6.-10.veeb
Rahvakalendri tähtpäevad.Tv lk 74-75

13.-17.veeb
Lähme mõisnikule külla õ lk 74-77, tv lk 76-78

20.-24.veeb
Projektipäev

27.veeb – 3. märts
Priius, kallis anne õ lk 78-81, tv lk 82

6.-10.märts
Eestlane astub ülikooli õ lk 82-85, tv lk 83-86 Peterson, Faehlmann, Kreutzwald

13.-17.märts
Aeg ärgata õ lk 86-89, tv lk 87- 90

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
2. kasutab ajalookaarti ning töötab lihtsamate allikatega.
3. kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
4. väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;

Hindamine üles

Hindamise vormid sisaldavad 5. klassis suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, allikmaterjali ja piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamist, samuti allika usaldusväärsust info edasikandmisel. Lühijutu ning kirjelduse puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, mõistete ning märksõnade sobivust konteksti, stiili ja ainealast õigekirja. 5. klassis ei kontrollita kontrolltöödega enamat kui üht õpitud teemat korraga. Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu.
Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunnitöö, töövihiku ja töölehtede täitmine, tunnikontrollid ja kontrolltööd) ja hinne pannakse välja II ja IV veerandi lõpul, võttes arvesse ka koduloo hindeid.
kirjalikud tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. 

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeval kell 14.-14.45 ruum 200a