Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 3. jaanuar 2017. a. kell 17.48
Muudetud: 3. jaanuar 2017. a. kell 17.48

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel väga tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteerima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Riik ja valitsemine keskajal. Lk 128-131
2. Paavst ja keiser. Lk 132-135
II nädal
1. Inglismaa. Lk 136-139
2. Prantsusmaa ja Saja-aastane sõda. Lk 140-143
III nädal
1. Bütsants. Lk 10-13
2. Bütsantsi kultuur. Lk 14-17
IV nädal
1. Kordamine
2. Kontrolltöö. Uus osa: Islam ja kalifaat. Lk 18-21
V nädal
1. Islami kultuur. Lk 22- 25
2. Skandinaavlased, viikingid. Lk 26-29
VI nädal
1. Vana-Vene riik. Lk 30-33
2. Eesti muinasaja lõpul. Lk 34-37
VII nädal
1. Ristisõjad Lähis-Idas. Lk 40-43
2. Vaimulikud rüütliordud. Lk 44-47
VIII nädal
1. Kordamine
2. Ristisõjad Läänemere ääres. Lk 48-51
IX nädal
1. Keskaegse Liivimaa valitsemine. Lk 54-57
2. Saksa ordu. Lk 58-61
IX nädal
1. Mõis ja küla. Lk 62-65
2. Linn. Lk 66-69
X nädal
1. Filmi vaatamine
2. III veerandi kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Veerandi lõpuks õpilased:
- oskavad seletada teemakohaseid mõisteid
- tunnevad ja oskavad ajajoonele paigutada olulisi daatumeid
- kirjeldavad keskaja riiki ja valitsemist
- võrdlevad paavsti ja keisri võimu
- kirjeldavad keskaja Inglismaa poliitilist elu ja tähtsaimaid sündmusi
- teavad, mis olid Saja-aastase sõja põhjused
- teavad, kes võitis ja miks Saja-aastase sõja
- kirjeldavad Bütsantsi ühiskonda
- teavad, kus asus Bütsantsi riik
- kirjeldavad Bütsantsi kultuuri
- kirjeldavad Kalifaadi riiklikku korraldust ja islami kultuuri
- teavad, kuhu tekkis islami suurriik ja miks see lagunes
- kirjeldavad Skandinaavia ühiskonda ja võrdlevad seda Lääne-Euroopa omaga
- kirjeldavad eluolu Vana-Vene riigis
- kirjeldavad muinasaegse ja keskaegse Eesti ühiskonda. Võrdlevad neid omavahel
- arutlevad, miks eestlased vabatahtlikult riskiusku vastu ei võtnud
- teavad, miks, kuhu ja millal toimusid ristisõjad
- teavad, miks loodi vaimulikud rüütliordud
- oskavad nimetada suuremaid rüütliordusid
- teavad millised riigid osalesid 13. sajandil Eesti vallutamises
- analüüsivad, miks jäid eestlased muistses vabadusvõitluses alla
- kirjeldavad keskaegse Liivimaa valitsemist ja riiklikku korraldust
- teavad, miks linnuseid ehitati
- kirjeldavad Saksa ordu ülesehitust ja liikmeskonda
- kirjeldavad keskaja mõisa, küla ja linna

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Kolmanda veerandi hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad veerandi lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalike tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409.