Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Laivi Jürisson

matemaatikaõpetaja

Kontakt: laivi.jyrisson@oesel.edu.ee

Loodud: 2. jaanuar 2017. a. kell 15.14
Muudetud: 11. mai 2017. a. kell 18.17

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 13.01.2017
1. Test "Nurk ja nurkade liigid" http://kaidi.esy.es/Suviste/Nurkjanurkadeliigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm
2. Test "Nurgakraad 1" http://kaidi.esy.es/Suviste/Nurgakraad1/Nurgakraad1.htm
3. Test "Nurgakraad 2" http://kaidi.esy.es/Suviste/Nurgakraad2/nurgakraad2.htm
4. Peastarvutamine (naturaalarvud juhutehe)
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

2. nädal 20.01.2017
1. Test "Tippnurgad ja kõrvunurgad" http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3107
2. Test "Tippnurgad ja kõrvunurgad" http://kaidi.esy.es/Suviste/Tippk6rvunurgad/Tippunurgad_ja_k%f5rvunurgad1.htm

Peastarvutamine (naturaalarvud juhutehe)
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

Harjuta ka 1. nädal 13.01.2017 teste!


3. nädal 27.01.2017
1. Test "Ristuvad ja paralleelsed sirged http://kaidi.esy.es/Suviste/Ristuvadparalleelsedsirged/rsituvad_ja_paralleelsed_sirged1.htm
2. Ristsõna "Geomeetrilised kujundid" http://kaidi.esy.es/Suviste/Rists6na/Rists%f5na.htm

Harjuta kontrolltöö jaoks 1.-3. nädala teste!!!


4. nädal 03.02.2017
Hariliku murru tähendus http://www.primarygames.com/fractions/question6.htm
Mäng harilike murdude kohta http://kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game/
Ümardamine miljonimäng (meeldetuletus) http://mrnussbaum.com/mathmillions/
Ümardamine jalgpall http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-soccer-game.html
Miksike.ee tehted kümnendmurdudega http://www.miksike.ee/#pranglimine/training5. nädal 10.02.2017
1. Mõõtühikute teisendamine http://www.kalkulaator.ee/?lang=1&page=12 Lahenda õpik ül 946-949 (kontrolli tulemust vihikus tehtud vastustega)
2. Kümnendmurrud arvkiirel. Uuri arvkiirt. Suumi sisse ja välja, liiguta paremale ja vasakule. http://www.mathsisfun.com/numbers/number-line-zoom.html
3. Arvkiir Selles mängus tuleb kirjutada arvkiirel oleva punkti väärtus. NB! kasuta koma asemel punkti!
http://www.softschools.com/math/decimals/decimal_number_line/
4. Mängus Battleship Numberline tuleb paigutada kümnendmurrud (NB! vali decimals) arvkiirele, et saada pihta vaenlase laevadele. https://www.brainpop.com/games/battleshipnumberline/

6. nädal 17.02.2017
1. Kümnendmurdude võrdlemine http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/CompareDecimals.htm
2. Kümnendmurdude võrdlemine
http://learningapps.org/view1413873
3. Kümnendmurdude ümardamine - test
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?test=596&gametype=1&clnr=&subject_id=&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.ee%2F
4. Kümnendmurdude ümardamine - jalgpall
http://www.math-play.com/rounding-decimals-game-1/rounding-decimals-soccer-game_html5.html
5. Miksike.ee tehted kümnendmurdudega http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

7. nädal
EESTI VABARIIGI sünnipäev

8. nädal 03.03.2017
1. Kümnendmurdude ümardamine - test
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?test=596&gametype=1&clnr=&subject_id=&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.ee%2F
2. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine peast (miljonimäng)
https://www.quia.com/rr/150884.html?AP_rand=165661669&playHTML=1
3. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine peast (miljonimäng)
https://www.quia.com/rr/150884.html
3. Miksike.ee tehted kümnendmurdudega http://www.miksike.ee/#pranglimine/training


9. nädal 08.03.2017
1. Korrutamine ja jagamine järguühikuga https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l9-nu-p0
https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l8-nk-p0
2. Peast astvutamine Kümnendmurdude LiitLahutamine hinnang http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
3. Peast astvutamine Kümnendmurdude korrutamine hinnang http://www.miksike.ee/#pranglimine/training


IV VEERAND
1. nädal 31.03.2017
Tund toimub klassis 307

2. nädal 07.04.2017
1. Peast arvutamine http://www.kool.ee/?9585
2. Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga https://www.taskutark.ee/m/test/matemaatika-test-kumnendmurdude-korrutamine-ja-jagamine-jarguuhikutega/
3. Kümnendmurru jagamine http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1
4. Kümnedmurru jagamine kümnendmurruga (lahenda vihikusse) https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j128-lk-nk-p0
5. Kirjalik liitmine ja lahutamine https://www.ixl.com/math/grade-7/add-and-subtract-decimals3. nädal 14.04.2017
Vaba

4. nädal 21.04.2017
1. Test Kordamine Naturaalarvud 1 http://www.kool.ee/?10344
2. Test Kordamine Naturaalarvud 2 http://www.kool.ee/?10351
3. Test Kordamine Probleemülesanne http://www.kool.ee/?10352
4. Test Kordamine Jaguvuse tunnuse reeglid http://www.kool.ee/?10359
5. Test Kordamine Naturaalarvude korrutamine http://www.kool.ee/?10364
6. Test Kordamine Naturaalarvude korrutamine 2 http://www.kool.ee/?10365

5. nädal 28.04.2017
1. Korrutamise jaotuvusseadus 1 http://www.kool.ee/?10367
2. Korrutamise jaotuvusseadus 2 http://www.kool.ee/?10368
3. Korrutamise jaotuvusseadus 3 http://www.kool.ee/?10369
4. Korrutamise jaotuvusseadus 4 http://www.kool.ee/?10370
5. Korrutamise jaotuvusseadus 5 http://www.kool.ee/?10371
6. Avaldise koostamine http://www.kool.ee/?10373


6. nädal 05.05.2017
1. Arvuta peast http://www.kool.ee/?9584
2. Ühikute teisendamine ja risttahuka ruumala http://www.kool.ee/?10781
3. Ümardamine 2 http://www.kool.ee/?10335
4. Tehete järjekord, sulud1 http://www.kool.ee/?10408
5. Tehete järjekord, sulud2 http://www.kool.ee/?10409

7. nädal 12.05.2017
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training
TÄIDA LEHT

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine esmaspäeviti ruumis 405 või kokkuleppel õpetajaga.