Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 29. detsember 2016. a. kell 10.23
Muudetud: 10. jaanuar 2017. a. kell 12.23

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kõikide teemade puhul kasiutame mänge lehelt ,,Matemaatika koolis "
09. - 13.01 Arvude suurim ühistegur ja vähim ühiskordne ,,Greatest Common Favctor "
16. - 20.01 Nurgad ,,Banana Hurt "; ,,Alien Angles "
23. - 27.01 Ristuvad ja paralleelsed sirged ,,Airlines builder "
30.01 - 03.02 Mõõtühikute teisendamine ,,Teaching measures "
06. - 10.02 Kümnendmurdude võrdlemine, liitmine , lahutamine ,,Builder Ted "
13. - 17.02 Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga 10, 100, 1000 jne.
20. - 23.02 Eesti päev
27.02 - 03.03 Kümnendmurdude korrutamine, jagamine järguühikuga 0,1: 0,01 jne.
06. - 10.03 Kümnendmurdude korrutamine
13. - 17.03 Matemaatilised mängud ,,Animal See Saw "

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis matemaatika päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks.
Järelvastamine ja konsultatsioon neljapäeviti kell 13.00 - 14.45 ruumis 303