Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 27. detsember 2016. a. kell 09.56
Muudetud: 12. jaanuar 2017. a. kell 12.29

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetuses kasutatakse õpilase aktiivse tegutsemise keskset, mängulist ning arutelu- ja lugudepõhist käsitlust, millega ei taotleta tervikliku ajaloopildi loomist, vaid äratatakse huvi ajaloo vastu. Õppesisu tugineb õpilast vahetult ümbritsevatele allikatele, koduloolisele ainestikule ning Eesti või maailma ajaloole. Kasutatakse erinevaid ajalooallikaid ning minevikust jutustavaid pilte ja lugusid, toetudes varasematele teadmistele.
Õppes tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus.
Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat esile tooma, koostama kava ning lühijuttu. Võimaluse korral tehakse õppekäike ning muuseumi- ja arhiivitunde, kutsutakse tunnikülalisi (nii mineviku vahetuid tunnistajaid kui ka uurijaid), õpitakse tundma ajaloolisi paiku. Toetutakse koduloolisele ainestikule, õpitakse tundma kodukoha ajaloolisi paiku.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09. - 13.01 Vabaduseta, aga ikka Euroopas õ.lk. 46 - 49, TV lk. 46 - 48 Kordamine
16. - 20.01 Kontrolltöö : eestlaste vabadusvõitlus 20.01
23. - 27.01 Linnaõhk teeb vabaks õ.lk. 50 - 53, tv lk. 50 - 53
23. - 27.01 Kirik keset küla õ.lk. 54 - 57, tv lk. 54 - 57
30.01 - 03.02 Liivimaale tullakse kosja õ.lk. 58 - 61, TV lk. 58 - 61
06. - 10.02 Kordamine
13. - 17.02 KONTROLLTÖÖ 17.02
20. - 23.02 Vana hea Rootsi aeg õ.lk. 62 - 65, tv lk. 63 - 67
27.02 - 03.03 Teadmiste kontroll ; vana hea Rootsi aeg
06. - 10.03 Talupoja elutöö õ.lk. 66 - 69, tv lk. 68 - 71
13. - 17.03 Talupoja aeg õ.lk. 70 - 73, tv lk. 72 - 75

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
- teab, kuidas on mälestus muistsest vabadusvõitlusest eestlasi mõjutanud, mis on selle positiivsed ja negatiivsed tagajärjed
- elust keskaegses linnas
- milliseid muutusi eestlaste usuelus tõi endaga kaasa Eestimaa vallutamine
- miks puhkesid sõjad Liivimaa pärast ja kuidas mõjutasid sõjad eestlaste elu
- kuidas tegeleti Rootsi ajal eestlaste harimisega ja milliseid haridusasutusi asutati
- kuidas kulges talupoegade elu vene ajal
- millisteks aastaaegadeks jagunes aasta meie esivanemate jaoks
- väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
- kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
- leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
- kasutab ajalookaarti.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunnitöö, vihiku ja töölehtede täitmine, tunnikontrollid ja kontrolltööd) ja hinne pannakse välja II ja IV veerandi lõpul, võttes arvesse ka koduloo hindeid.

Hindelised kokkuvõtvad tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeviti kell 13.00 - 13.45 klassis 303