Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 18. detsember 2016. a. kell 12.25
Muudetud: 18. detsember 2016. a. kell 12.35

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (9.-13.01):
1. Ainekaardi tutvustamine. Tund 19a. Mul on halb. Lk.190-192, TV.t.19a
2.-3.Tund 19a. Enesetunne. Tund 19b. Iseloom ja välimus. Lk.190-194, TV.t.19b

II NÄDAL (16.-20.01):
1.-2. Tund 19v. Kaasaütlev kääne. Lk.195-196, TV.t.19v
3 .Lk.197 tõlkeharjutus, tekst.

III NÄDAL (23.-27.01):
1. Kordamine KT-ks: 19 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 19 tsükkel. Tund20a sõnad. - 24.01
3. Tund 20a. Kompliment. TV.t.20a

IV NÄDAL (30.01 - 3.02):
1.-2. Tund 20b. Elukutsed. Lk.200-202
3. Tund 20b. Elukutsed. Sõnavaraharjutused.

V NÄDAL (6.-10.02):
1.-2.Tund 20v. Tegusõna tuleviku moodustamine. Lk.203-205, TV.t.20v
3. Kordamine KT-ks: 20 tsükkel.

VI NÄDAL (13.-17.02):
1. KONTROLLTÖÖ: 20 tsükkel. Tund 1a.Välimus. - 13.02
2.-3. Tund 1a. Välimus - sõnavara, dialoogid. Lk.5-9, TV.t.1a

VII NÄDAL ( 20.-24.02):
1. Tund 1b. Tekst: Vot, selline ma olen!
2. Tund 1b. Jutukese koostamine oma sõbrast.
3. Tund 1v. Isikulised asesõnad - omastav kääne.

VIII NÄDAL (27.02-3.03):
1. Jutustame oma sõbrast. Tund 1v - iseseisev töö.
2. Kordamine KT-ks: 1 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: I tsükkel. Tund 2a sõnad. -1.03

IX NÄDAL (6.-10.03):
1.-2. Tund 2a. Iseloom. Lk 16-18, TV.t.2a
3. Tund 2b. Tekst: Minu iseloom.

V NÄDAL (13.-17.03):
1. Tund 2v. Isikulised asesõnad - osastav kääne.
2. Kordamine KT-ks: 2 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: II tsükkel. Veerandi lõpetamine. - 15.03

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - III perioodi teemad: välimus, iseloom, pere, korter, õppeained;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas III veerandil läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad omastavas ja osastavas käändes,omadussõna ja nimisõna käänamine seestütlevas käändes, järgarvud ;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltööd (KT19, KT20, KT1, KT2, ) - 3 hinnet, KT2 hinne läheb uude veerandisse - arvestuslikud hinded
Jutustamine sõbrast- arvestuslik hinne
Tunnikontrollid, sõnade tööd - arvestuslikud hinded
Kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, arvestatakse lapse arengut ja isikupäraseid võimeid.
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Tegemata tööd tähistatakse hindega 0, mis asenduvad veerandi lõpus puuduliku hindega juhul, kui õpilane ei tee tööd järele. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 69-50%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-14.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel

Õppekirjandus: I.Mangus" Kiirelt ja lõbusalt"6.kl, 7.kl, töövihik, CD
Õpetaja koostatud materjalid.