Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 18. detsember 2016. a. kell 12.02
Muudetud: 15. märts 2017. a. kell 08.01

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (9.-13.01):
1. Ainekaardi tutvustamine. Tund 5v. Tegusõna II pöördkond. Lk.73-75
2.-3. Tund 5v.Tegusõna II pöördkond. harjutused. TV.t.5v

II NÄDAL ( 16.-20.01):
1. Kordamine KT-ks: 5 tsükkel.
2.KONTROLLTÖÖ: 5 tsükkel. Tund 6a. Kuidas öelda vene keeles? Lk.76 - 17.01
3. Tund 6b. Numbrid 11-19. Lk.78

III NÄDAL (23.-27.01):
1. Numbrid 11-19. TV.t.6b
2. Tund 6v. Näitavad asesõnad: see ja too. Lk.80, TV.t.6v
3. Kordamine: 6 tsükkel.

IV NÄDAL (30.01.-3.02):
1. KONTROLLTÖÖ: 6.tsükkel. Tund 7a. Kus miski asub? - 30.01
2. Tund 7a.Kus miski asub? Lk.83, TV.t.7a
3. Tund 7b. Kool. LK.87-88

V NÄDAL ( 6.-10.02):
1.-2. TV.t.7b. Kool.TV.7b
3. Tund 7v. Kohakääne. Lk.89, TV.t.7b

VI NÄDAL (13.-17.02):
1. Tund 7v. Kus? Töölehed.
2. Kordame 7 tsükli materjali.
3. KONTROLLTÖÖ: 7 tsükkel. Tund 8a sõnad. - 15.02

VII NÄDAL (20.-24.02):
1. Tund 8a. Telefonivestlus. Lk.94
2. Tund 8b. Korter. Lk.97
3. Tund 8b. Minu aadress. TV.t.8b

VIII NÄDAL (27.02-3.03):
1-2. Tund 8v. Küsimine ja eitamine. Lk.99, TV.t.8v
3. Kordamine: 8 tsükkel.

IX NÄDAL (6.-10.03):
1. KONTROLLTÖÖ: 8 tsükkel. Tund 9a sõnavara. - 6.03
2. Tund 9a. Kas tohib? Lk.103
3. Tund 9b. Korteris. TV.t.9b

X NÄDAL (14.-18.03):
1. Tund 9b. Korter. Minu kodu.
2.-3.Minu oma, sinu oma. TV.t.9, veerandi lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid III veerandil läbitud teemadel: kus miski asub,telefonivestlus, kas tohib?, õnnesoovid;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: näitavad ja omastavad asesõnad, arvsõnad 20-100, kohakääne, eitus ;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakseõpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.
Tunnikontrollid - arvestuslik hinne
Kodutööd, vastamised - kokkuvõttev arvestuslik hinne
Kontrolltööd KT-5, KT-6, KT-7, KT-8 - arvestuslik hinne
Kui veerandihinne jääb kahe hinde vahele, on kaalukamad kontrolltööde hinded.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kui töö on tegemata, kajastub see e-koolis "0"-na, mis asendatakse hindega peale töö sooritamist. Kui veerandi lõpus on sooritamata töid, asendatakse "0" hindega "1". Kui õpilasel on kodune töö tegemata, hinnatakses see hindega 2", mis kustutatakse pärast töö ette näitamist.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 13.45-15.30 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel
Õppekomplekt: I.Mangus "Kiirelt ja lõbusalt" . 6.kl. , 6.kl.töövihik, CD
Õpetaja koostatud materjalid.